XXVIII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.1 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 24.02.2022 09:10
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/22
B Proti  0/22
C Zdržal sa  0/22
Nehlasovali 1/22
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš      
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa x    
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.2 - BOD č. 3 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
   
(Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 24.02.2022 09:13
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 2/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák      
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko      
Savčinský x    
Juraj Bochňa x    
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.3 - BOD č. 4 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 4)  
   
      Dňa: 24.02.2022 09:25
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa x    
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.4 - BOD č. 4 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 1/2022-M, 2/2022-M: MsZ schvaľuje „Návrh nakladania s majetkom mesta“ pod bodom č. 1)  
   
      Dňa: 24.02.2022 09:28
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa x    
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.5 - BOD č. 4 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 3/2022-M, 4-2022/M: MsZ schvaľuje „Návrh nakladania s majetkom mesta“ pod bodmi č. 2 a 3)  
   
      Dňa: 24.02.2022 09:30
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa x    
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.6 - BOD č. 5 - Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 5)  
   
      Dňa: 24.02.2022 10:25
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  1/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák     x
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa x    
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.7 - BOD č. 5 - Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 5/2022-M: MsZ schvaľuje: a) I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 podľa prílohy č.1, b) Prijatie bankového úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 1 600 000,- eur na financovanie kapitálových výdavkov, investičných aktivít mesta, grantov a projektov, c) Vystavenie blankozmenky a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo výške 1 600 000,- eur)  
   
      Dňa: 24.02.2022 10:27
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/24
B Proti  2/24
C Zdržal sa  2/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák   x  
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko     x
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa   x  
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova     x
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.8 - BOD č. 5 - Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 - a. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 5/2022-M: MsZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 1 600 000 eur.)  
   
      Dňa: 24.02.2022 10:28
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/24
B Proti  2/24
C Zdržal sa  1/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák   x  
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko     x
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa   x  
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.9 - BOD č. 6 - Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 6)  
   
      Dňa: 24.02.2022 10:34
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa x    
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.10 - BOD č. 6 - Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva - a. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 225/2021-M  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 6/2022-M: MsZ schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 225/2021-M podľa prílohy)  
   
      Dňa: 24.02.2022 10:36
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  2/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa     x
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova     x
František Tkáč      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.11 - BOD č. 6 - Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva - b. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 226/2021-M  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 7/2022-M: MsZ schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 226/2021-M podľa prílohy)  
   
      Dňa: 24.02.2022 10:38
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  3/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko     x
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa     x
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova     x
František Tkáč      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.12 - BOD č. 6 - Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva - c. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 229/2021-M  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 8/2022-M: MsZ schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 229/2021-M podľa prílohy)  
   
      Dňa: 24.02.2022 10:40
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  1/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa     x
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.13 - BOD č. 7 - Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 7)  
   
      Dňa: 24.02.2022 10:42
 
 
  Hlasovnia Výsledky
A Za  22/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 2/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský      
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa x    
Marek Šimco      
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.14 - BOD č. 7 - Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt - a. Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba - 2. etapa v meste Bardejov  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 9/2022-M: MsZ schvaľuje text uznesenia podľa prílohy č. 1)  
   
      Dňa: 24.02.2022 10:44
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa x    
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.15 - BOD č. 7 - Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt - b. Zníženie energetickej náročnossti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov - pavilóny F, H  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 10/2022-M: MsZ schvaľuje text uznesenia podľa prílohy č. 1)  
   
      Dňa: 24.02.2022 10:47
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa x    
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.16 - BOD č. 8 - Správa o kontrolnej činnosti HK mesta za rok 2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 8)  
   
      Dňa: 24.02.2022 10:48
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa      
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.17 - BOD č. 8 - Správa o kontrolnej činnosti HK mesta za rok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 11/2022-M: MsZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2021)  
   
      Dňa: 24.02.2022 10:49
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa x    
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.18 - BOD č. 8 - Správa o kontrolnej činnosti HK mesta za rok 2021 - a. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 11/2022-M: MsZ schvaľuje hlavnému kontrolórovi pôsobiacemu vo funkcii v roku 2021 odmenu vo výške 15% zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2021)  
   
      Dňa: 24.02.2022 10:50
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  17/24
B Proti  5/24
C Zdržal sa  2/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák     x
Alexander Starinský   x  
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko   x  
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský   x  
Milan Pilip   x  
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa     x
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova   x  
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.19 - BOD č. 9 - Voľba prísediacich pre Okresný súd Bardejov na roky 2022 - 2026  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 9)  
   
      Dňa: 24.02.2022 10:51
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/24
B Proti  1/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 3/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák      
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Simko Peter x    
Stanislav Soroka      
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa      
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova   x  
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.20 - BOD č. 9 - Voľba prísediacich pre Okresný súd Bardejov na roky 2022 - 2026  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 12/2022-M: MsZ po prerokovaní volí prísediacich Okresného súdu v Bardejove na roky 2022 - 2026 v zložení podľa prílohy č.1)  
   
      Dňa: 24.02.2022 10:53
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  18/24
B Proti  1/24
C Zdržal sa  5/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
eva.hudakova x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák     x
Alexander Starinský     x
Jaroslav Terpitko x    
Maroš Micenko     x
Slavomír Hudák x    
Martin Šmilňák x    
Slavomír Krok x    
Marek Hudák x    
Anton Duchnovský     x
Milan Pilip   x  
Simko Peter x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Michal Hanko x    
Savčinský x    
Juraj Bochňa x    
Marek Šimco x    
Goriscak x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova     x
František Tkáč x