XXVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.1 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 09.12.2021 09:14
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 2/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Michal Hanko x    
Marek Hudak x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok      
Milan Pilip      
Maria Ferkova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.2 - BOD č. 3 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
   
(Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 09.12.2021 09:17
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 2/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova      
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Michal Hanko x    
Marek Hudak x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip      
Maria Ferkova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.3 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 4)  
   
      Dňa: 09.12.2021 09:18
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Michal Hanko x    
Marek Hudak x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip      
Maria Ferkova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.4 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 232/2021: MsZ berie na vedomie 1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 153-231/2021)  
   
      Dňa: 09.12.2021 09:20
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 3/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Michal Hanko      
Marek Hudak x    
Juraj Bochňa      
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip      
Maria Ferkova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.5 - BOD č. 5 - Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 5)  
   
      Dňa: 09.12.2021 09:21
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Michal Hanko      
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.6 - BOD č. 5 - Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 233/2021: MsZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta)  
   
      Dňa: 09.12.2021 09:23
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Michal Hanko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Hudak x    
Marek Šimco     x
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.7 - BOD č. 6 - Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 6)  
   
      Dňa: 09.12.2021 09:28
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Michal Hanko x    
Juraj Bochňa     x
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Hudak x    
Marek Šimco x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.8 - BOD č. 6 - Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 234/2021: MsZ schvaľuje IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 podľa prílohy č.1)  
   
      Dňa: 09.12.2021 09:30
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 3/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova      
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák      
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Michal Hanko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Hudak      
Marek Šimco x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.9 - BOD č. 6 - Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 - a. Návrh na zmenu rozpočtu m. p. Bapos na rok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 234/2021: MsZ schvaľuje Zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2021 podľa prílohy č. 1)  
   
      Dňa: 09.12.2021 09:31
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Michal Hanko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Hudak x    
Marek Šimco x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.10 - BOD č. 6 - Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 - b. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2020  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 234/2021: MsZ berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2020, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov)  
   
      Dňa: 09.12.2021 09:32
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Michal Hanko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Hudak x    
Marek Šimco x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.11 - BOD č. 6 - Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 - c. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31.12.2020  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 234/2021: MsZ berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31.12.2020)  
   
      Dňa: 09.12.2021 09:33
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Michal Hanko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Hudak x    
Marek Šimco x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.12 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 7)  
   
      Dňa: 09.12.2021 09:55
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 3/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka      
Dvorsky Milos      
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Michal Hanko      
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco     x
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.13 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Mareka Hudáka - Bod 6: Zvýšenie predajnej ceny na 50€/m2)  
   
      Dňa: 09.12.2021 09:58
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  13/25
B Proti  3/25
C Zdržal sa  9/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova   x  
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos   x  
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský     x
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Michal Hanko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš     x
František Tkáč x    
Goriscak     x
Jozef Pasternák     x
Savčinský     x
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský     x
Slavomír Krok     x
Milan Pilip   x  
Maria Ferkova     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.14 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. Mareka Šimca - A. schvaľuje I. predaj nehnuteľnosti presunúť bod č. 4, IV. Odkúpenie bod č. 22 a XII. bod č. 45 do B. neschvaľuje)  
   
      Dňa: 09.12.2021 09:59
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  13/25
B Proti  5/25
C Zdržal sa  7/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova     x
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova   x  
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos   x  
Peter Hudák x    
Simko Peter     x
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Michal Hanko   x  
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak     x
Jozef Pasternák     x
Savčinský     x
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský   x  
Slavomír Krok     x
Milan Pilip   x  
Maria Ferkova     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.15 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 235/2021, 236/2021, 237/2021: MsZ A. schvaľuje I. Predaj nehnuteľností pod bodmi č. 1, 2 a 3 formou obchodnej verejnej súťaže)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:01
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Michal Hanko      
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.16 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 239/2021: MsZ A. schvaľuje I. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 6 - WEGET partneri, s.r.o., Kukorelliho 1501/4, 085 01 Bardejov, IČO: 36465844)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:02
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  19/25
B Proti  2/25
C Zdržal sa  3/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos   x  
Peter Hudák   x  
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Michal Hanko x    
Juraj Bochňa     x
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč     x
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak      
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.17 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 240/2021: MsZ A. schvaľuje I. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 7)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:03
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/25
B Proti  1/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák   x  
Simko Peter x    
Alexander Starinský     x
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Michal Hanko      
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko     x
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.18 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 241/2021: MsZ A. schvaľuje I. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 8 - PharmDr. Veronika Banická, Štefánikova 90, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:05
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  4/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský     x
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Michal Hanko      
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský     x
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.19 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 242/2021: MsZ A. schvaľuje I. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 9 - Mgr. Dominika Marcinčinová, Štefánikova 90, 08501 Bardejov)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:06
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  19/25
B Proti  1/25
C Zdržal sa  4/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák   x  
Simko Peter x    
Alexander Starinský     x
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Michal Hanko      
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský     x
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.20 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 243/2021: MsZ A. schvaľuje I. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 10 - Ing. Pavol Rohaľ, Štefánikova 90, 08501 Bardejov)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:07
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  3/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský     x
Slavomír Hudák      
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský     x
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.21 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 244/2021: MsZ A. schvaľuje I. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 11 - Predaj pozemku pod trafostanicou v k.ú. Dlhá Lúka)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:08
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.22 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 248/2021: MsZ A. schvaľuje II. Prenájom nehnuteľností pod bodom č. 15 - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov, Pod papierňou 71, Bardejov)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:09
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/25
B Proti  1/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 2/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák      
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák   x  
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.23 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 249/2021: MsZ A. schvaľuje II. Prenájom nehnuteľností pod bodom č. 16 - SCOMA, a.s., Mičkova 31, Bardejov, IČO: 36 457 094)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:10
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.24 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 250/2021: MsZ A. schvaľuje II. Prenájom nehnuteľností pod bodom č. 17 - SEBYGG s. r. o., Priemyselná 3006, 085 01 Bardejov, IČO: 53 387 180)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:11
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.25 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 251/2021: MsZ A. schvaľuje II. Predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom a prevádzkovanie futbalového štadióna v Bardejove pod bodom č. 19 - Športový klub Partizán Bardejov – Občianske združenie, Družstevná 1, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:13
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak     x
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.26 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 252/2021: MsZ A. schvaľuje III. Zámena nehnuteľností pod bodom č. 20 - MAKOS, a.s., Mičkova 31, Bardejov, IČO: 35 920 203)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:14
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.27 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 256/2021, 257/2021: MsZ A. schvaľuje V. Zriadenie vecného bremena pod bodom č. 24 - INPREL, s.r.o., projektová a inžinierska činnosť, Sovia 10, 080 01 Prešov, IČO: 47 570 644)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:15
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa      
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.28 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 258/2021: MsZ A. schvaľuje V. Zriadenie vecného bremena pod bodom č. 25 - František Čamák, Ťačevská 5, Bardejov)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:17
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  1/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák     x
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.29 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 260/2021: MsZ A. schvaľuje VI. Zmenu uznesení mestského zastupiteľstva pod bodom č. 27 - Slavomír Vaňo, Šiba 80, 086 22 Kľušov - Zámena pozemkov na Bardejovskej Zábave v k.ú. Bardejov)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:18
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  2/24
Nehlasovali 2/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Ján Fotta      
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko      
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák     x
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.30 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 245/2021, 246/2021, 247/2021, 253/2021, 255/2021, 259/2021, 261/2021, 262/2021, 263,/2021, 264/2021, 265/2021, 266/2021, 267/2021, 268/2021, 269/2021, 270/2021, 271/2021, 272/2021, 273/2021, 274/2021, 275/2021, 276/2021, 277/2021: MsZ A. schvaľuje I. Predaj nehnuteľností pod bodmi č. 12, 13, 14, IV. Odkúpenie nehnuteľností pod bodmi č. 21, 23, VI. Zmenu uznesení mestského zastupiteľstva pod bodom č. 26, VII. Schválenie Dodatkov k zmluvám pod bodmi č. 28, 29, 30, 31, VIII. Zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v budove „Severnej bašty“ na ul. Dlhý rad pod bodom č. 32, IX. Odňatie majetku mesta z nájmu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o., ul. Orechová 2884/8, Bardejov a zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS m.p., ul. Štefánikova, Bardejov pod bodom č. 33, X. Odňatie majetku mesta zo správy MsÚ – sociálneho oddelenia, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov a zverenie do správy Centru sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov, IČO: 17149355, od 01.01.2022 pod bodom č. 34, XI. Zmena doby nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov v objekte MHPP Bardejov pod bodom č. 35, XII. Zverenie ukončených investičných akcií pod bodmi č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:21
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  4/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova      
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský     x
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Anton Duchnovský     x
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.31 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 238/2021, 254/2021, 278/2021, 279/2021, 280/2021, 281/2021, 282/2021, 283/2021, 284/2021, 285/2021, 286/2021: MsZ B. neschvaľuje I. Predaj nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, zámenu nehnuteľností, pridelenie náhradného pozemku pod bodmi č. 4, 22, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:23
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/24
B Proti  1/24
C Zdržal sa  1/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos   x  
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.32 - BOD č. 8 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 8)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:25
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok      
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.33 - BOD č. 8 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 287/2021: MsZ schvaľuje Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta pre žiadateľa BAKEF, s. r. o. Bardejov)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:26
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský      
Marek Šimco x    
Marek Hudak x    
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.34 - BOD č. 8 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 287/2021: MsZ schvaľuje a.) nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., v bode 2 v zmysle osobitného zreteľa - Radničné námestie 41-42)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:27
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.35 - BOD č. 8 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 287/2021: MsZ schvaľuje b.) nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., v bode 1, v zmysle čl. 18, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta - Dlhý rad B/3, prízemie)  
   
      Dňa: 09.12.2021 10:28
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.36 - BOD č. 9 - Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a roky 2023, 2024  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 9)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:01
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 2/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák      
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.37 - BOD č. 9 - Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a roky 2023, 2024  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 288/2021: MsZ A) schvaľuje 1. Programový rozpočet mesta na rok 2022 podľa príloh č.1 až č.15 a prílohy č.29, 31, 32, 34, 2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2022, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov, 3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č.31, B) berie na vedomie 1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2023, 2024 podľa príloh č.1, 2, 16 až č. 29, 31, 32, 34)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:05
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa     x
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský      
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.38 - BOD č. 9 - Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a roky 2023, 2024 - a. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2022  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 288/2021: MsZ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a roky 2023, 2024)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:06
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa     x
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip      
Maria Ferkova     x
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.39 - BOD č. 9 - Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a roky 2023, 2024 - b. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2022  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 288/2021: MsZ schvaľuje rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviska v rámci rozpočtu BAPOS m. p. Bardejov na rok 2022 podľa prílohy č. 1)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:07
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok      
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.40 - BOD č. 10 - Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2022  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 10)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:09
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok      
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.41 - BOD č. 10 - Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2022 - a. Bapos, m. p.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 289/2021: MsZ schvaľuje „ Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2022 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov “ podľa prílohy č.7)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:10
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok      
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.42 - BOD č. 10 - Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2022 - b. ZUŠ M. Vileca  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 289/2021: MsZ schvaľuje návrh rozpočtu ZUŠ M.Vileca na rok 2022)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:11
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.43 - BOD č. 11 - Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2022  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 11)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:13
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 2/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip      
Maria Ferkova      
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.44 - BOD č. 11 - Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2022 - a. Bardbyt, s.r.o.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 290/2021: MsZ 1. schvaľuje Návrh rozpočtu spoločnosti BARDBYT, s.r.o. a plánu technického zhodnotenia, modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby majetku mesta spoločnosťou BARDBYT, s.r.o. pre rok 2022, 2. berie na vedomie Stanovisko Dozornej rady spoločnosti BARDBYT, s.r.o.)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:14
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 2/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak      
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok      
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.45 - BOD č. 11 - Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2022 - b. Bardterm, s.r.o.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 290/2021: MsZ 1. schvaľuje Návrh rozpočtu a návrh investičného plánu obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2022, 2. berie na vedomie Stanovisko Dozornej rady k návrhu rozpočtu a návrhu investičného plánu obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2022)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:15
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok      
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.46 - BOD č. 11 - Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2022 - c. Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 290/2021: MsZ 1. schvaľuje návrh rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. na rok 2022, 2. berie na vedomie Stanovisko Dozornej rady k Návrhu rozpočtu na činnosť Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. na rok 2022)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:17
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta     x
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok      
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.47 - BOD č. 11 - Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2022 - d. Mestské Lesy, s.r.o.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 290/2021: MsZ 1. schvaľuje Návrh rozpočtu a návrh investičného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2022, 2. berie na vedomie Stanovisko dozornej rady)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:18
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 2/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
Slavomír Krok      
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
Michal Hanko      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.48 - BOD č. 11 - Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2022 - e. Ekobard, a.s.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 290/2021: MsZ schvaľuje Návrh rozpočtu a investičného plánu v spoločnosti EKOBARD a.s pre rok 2022)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:19
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos      
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.49 - BOD č. 12 - Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2022  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 12)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:20
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.50 - BOD č. 12 - Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2022  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 291/2021: MsZ schvaľuje Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na I. polrok 2022 podľa prílohy)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:22
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 2/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Slavomír Krok      
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.51 - BOD č. 13 - Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 13)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:23
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.52 - BOD č. 13 - Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 292/2021: MsZ 1. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022, 2. poveruje hlavného kontrolóra na výkon kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:24
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.53 - BOD č. 14 - Návrh Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 14)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:25
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak     x
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.54 - BOD č. 14 - Návrh Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 293/2021: MsZ schvaľuje novelizáciu Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:26
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  1/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak   x  
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.55 - BOD č. 15 - Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom: "Cyklistická infraštruktúra - ZŠ B. Krpelca v Bardejove"  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 15)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:28
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák      
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.56 - BOD č. 15 - Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom: "Cyklistická infraštruktúra - ZŠ B. Krpelca v Bardejove"  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 294/2021: MsZ schvaľuje a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom: „Cyklistická infraštruktúra - ZŠ B. Krpelca v Bardejove“ v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa § 3 písm. c) zákona zameranú na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry – zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany)., b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5 % t. j. 1 579 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške 31 579 EUR, c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:30
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák      
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.57 - BOD č. 16 - Informácia o výsledku kontroly NKÚ plnenia opatrení ku kontrole majetkových účastí v obchodných spoločnostiach v pôsobnosti Mesta Bardejov  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 16)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:32
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco      
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.58 - BOD č. 16 - Informácia o výsledku kontroly NKÚ plnenia opatrení ku kontrole majetkových účastí v obchodných spoločnostiach v pôsobnosti Mesta Bardejov  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 295/2021: MsZ berie na vedomie Informáciu o výsledku kontroly NKÚ plnenia opatrení ku kontrole majetkových účastí v obchodných spoločnostiach v pôsobnosti Mesta Bardejov)  
   
      Dňa: 09.12.2021 11:33
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Martin Šmilňák x    
eva.hudakova x    
Stanislav Soroka x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Petruš x    
František Tkáč x    
Goriscak x    
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Marek Šimco x    
Ján Fotta x    
Marek Hudak x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Milan Pilip x    
Maria Ferkova     x
Michal Hanko x