XXVI. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.1 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 27.10.2021 09:12
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  1/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa   x  
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.2 - BOD č. 3 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
   
(Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 27.10.2021 09:13
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.3 - BOD č. 4 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 4)  
   
      Dňa: 27.10.2021 09:35
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  1/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova     x
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.4 - BOD č. 4 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. art. Juraja Bochňu, ArtD. - V článku 4 ods. 1 písm. d sa sadzba 1 eur mení na sadzbu 1.5 eur)  
   
      Dňa: 27.10.2021 09:37
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  7/24
B Proti  5/24
C Zdržal sa  11/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova     x
Goriscak   x  
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák   x  
Dvorsky Milos   x  
Peter Hudák x    
Marek Šimco     x
eva.hudakova   x  
Maroš Micenko     x
Savčinský     x
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta     x
Slavomír Hudák   x  
Alexander Starinský x    
martin šmilňák     x
Slavo Krok     x
maria ferkova x    
František Tkáč     x
Milan Pilip      
Peter Petruš     x
Marek Hudak     x
Simko Peter     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.5 - BOD č. 4 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. art. Juraja Bochňu, ArtD. - Tretia časť daň za psa. Ročná sadzba dane za jedného psa je pri písmene e: 5 eur za psa vo vlastníctve alebo držbe osamelo žijúcich dôchodcov nad 70 rokov a osôb ZŤP)  
   
      Dňa: 27.10.2021 09:39
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  17/24
B Proti  3/24
C Zdržal sa  3/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak     x
Stanislav Soroka      
Jozef Pasternák   x  
Dvorsky Milos   x  
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova   x  
Maroš Micenko x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta     x
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok     x
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.6 - BOD č. 4 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 217/2021-M: MsZ schvaľuje zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní)  
   
      Dňa: 14.10.2021 09:40
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/24
B Proti  2/24
C Zdržal sa  1/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák   x  
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko   x  
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova     x
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.7 - BOD č. 5 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 5)  
   
      Dňa: 27.10.2021 09:52
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 2/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka      
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco      
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.8 - BOD č. 5 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. Petra Hudáka, PhD. - V článku 3 ods. 2 sa suma „52.91 €“ nahrádza sumou „57.91 €“)  
   
      Dňa: 27.10.2021 09:54
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  9/24
B Proti  4/24
C Zdržal sa  11/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova     x
Goriscak     x
Stanislav Soroka     x
Jozef Pasternák   x  
Dvorsky Milos   x  
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova   x  
Maroš Micenko     x
Savčinský   x  
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko     x
Ján Fotta     x
Slavomír Hudák     x
Alexander Starinský x    
martin šmilňák     x
Slavo Krok     x
maria ferkova x    
František Tkáč     x
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.9 - BOD č. 5 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 218/2021-M: MsZ schvaľuje zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)  
   
      Dňa: 14.10.2021 09:55
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  17/24
B Proti  4/24
C Zdržal sa  3/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák   x  
Marek Šimco     x
eva.hudakova x    
Maroš Micenko   x  
Savčinský x    
Anton Duchnovský     x
Juraj Bochňa   x  
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova     x
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak   x  
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.10 - BOD č. 6 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 6)  
   
      Dňa: 27.10.2021 09:59
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 2/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos      
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Savčinský      
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.11 - BOD č. 6 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 219/2021-M: MsZ schvaľuje zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č.181/2019 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:01
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos      
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.12 - BOD č. 7 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 7)  
   
      Dňa: 27.10.2021 10:05
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova      
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.13 - BOD č. 7 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 220/2021-M: MsZ schvaľuje zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č.181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:06
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.14 - BOD č. 8 - Návrh zmien a doplnkov VZN č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 8)  
   
      Dňa: 27.10.2021 10:21
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.15 - BOD č. 8 - Návrh zmien a doplnkov VZN č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 221/2021-M: MsZ schvaľuje zmeny a doplnky VZN mesta Bardejov č.162/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov.)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:22
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/24
B Proti  1/24
C Zdržal sa  3/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko     x
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa     x
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova     x
František Tkáč x    
Milan Pilip   x  
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.16 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - zadanie pre spracovanie UŠ 29/2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 9)  
   
      Dňa: 27.10.2021 10:51
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova      
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.17 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - zadanie pre spracovanie UŠ 29/2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. Alexandra Starinského - P – 9. bod programu číslo 5 z materiálu – v uznesení časť 1. súhlasí A. písmeno d. presunúť do časti 2. nesúhlasí, P – 9. bod programu číslo 11 z materiálu – v uznesení časť 1. súhlasí A. písmeno i. presunúť do časti 2. nesúhlasí)  
   
      Dňa: 27.10.2021 10:53
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  10/24
B Proti  2/24
C Zdržal sa  11/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova   x  
Goriscak x    
Stanislav Soroka     x
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco      
eva.hudakova   x  
Maroš Micenko     x
Savčinský     x
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta     x
Slavomír Hudák     x
Alexander Starinský x    
martin šmilňák     x
Slavo Krok     x
maria ferkova x    
František Tkáč     x
Milan Pilip     x
Peter Petruš     x
Marek Hudak x    
Simko Peter     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.18 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - zadanie pre spracovanie UŠ 29/2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. Milana Jána Pilipa - Bod 9 zmeny ÚDP – 5 (D: Javorský) doplniť podmienku „spracovanie štúdie so zohľadnením budúcej cesty na Vinbarg v severnej časti lokality“)  
   
      Dňa: 27.10.2021 10:54
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  15/24
B Proti  2/24
C Zdržal sa  7/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova   x  
Goriscak   x
Stanislav Soroka     x
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x  
Marek Šimco x  
eva.hudakova   x
Maroš Micenko     x
Savčinský x  
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x  
Slavomír Hudák     x
Alexander Starinský   x
martin šmilňák     x
Slavo Krok x  
maria ferkova x    
František Tkáč x  
Milan Pilip x  
Peter Petruš x  
Marek Hudak x    
Simko Peter x  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.19 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - zadanie pre spracovanie UŠ 29/2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. Mareka Šimca - Presunúť bod č. 1 (Vinbarg) do nesúhlasí)  
   
      Dňa: 27.10.2021 10:57
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  17/24
B Proti  1/24
C Zdržal sa  6/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak     x
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova   x  
Maroš Micenko     x
Savčinský     x
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok     x
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš     x
Marek Hudak x    
Simko Peter     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.20 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - zadanie pre spracovanie UŠ 29/2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 222/2021-M: MsZ 1. súhlasí pod bodmi a-h so spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov - Mgr. František Billý, Ing. Peter Ždiľa, Ing. Daniel Javorský, Ing. Vincent Kendra, Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Dlhá Lúka - lokalita Lán, Peter Voľanský, Ján Švec, vlastníci pozemkov v zastúpení Máriou Dzubákovou)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:02
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  19/24
B Proti  3/24
C Zdržal sa  2/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák   x  
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko     x
Savčinský x    
Anton Duchnovský   x  
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský   x  
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova     x
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.21 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - zadanie pre spracovanie UŠ 29/2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 222/2021-M: MsZ 2. nesúhlasí pod bodmi a-c so spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov - OLIVA group s.r.o., Bc. Ľubica Jurkaninová, vlastníci pozemkov v zastúpení Júliusom Petrusom)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:04
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  1/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko     x
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.22 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - zadanie pre spracovanie UŠ 29/2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 222/2021-M: MsZ B. súhlasí so začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií mesta Bardejov podľa bodu a. až g.)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:06
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  18/24
B Proti  1/24
C Zdržal sa  5/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák   x  
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko     x
Savčinský x    
Anton Duchnovský     x
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský     x
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova     x
František Tkáč x    
Milan Pilip     x
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.23 - BOD č. 10 - Návrh Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov Centra sociálnych služieb, wolkerova 11, 058 01 Bardejov  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 10)  
   
      Dňa: 27.10.2021 11:10
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  1/24
Nehlasovali 3/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos      
Peter Hudák      
Marek Šimco      
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova     x
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.24 - BOD č. 10 - Návrh Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov Centra sociálnych služieb, wolkerova 11, 058 01 Bardejov  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 223/2021-M: MsZ schvaľuje Dodatok č.1 k zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov Centra sociálnych služieb, Wolkerová 11, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:11
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  1/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Savčinský      
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova     x
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.25 - BOD č. 11 - Návrh na schválenie žiadosti o NFP  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 11)  
   
      Dňa: 27.10.2021 11:24
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos      
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.26 - BOD č. 11 - Návrh na schválenie žiadosti o NFP - a. Zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy Mestskej polície v Bardejove  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 224/2021-M: MsZ schvaľuje text uznesenia v prílohe č. 1)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:26
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka      
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.27 - BOD č. 11 - Návrh na schválenie žiadosti o NFP - b. Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 225/2021-M: MsZ schvaľuje text uznesenia v prílohe č. 1)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:28
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Savčinský x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.28 - BOD č. 11 - Návrh na schválenie žiadosti o NFP - c. Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri Športovej hale v Bardejove  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 226/2021-M: MsZ schvaľuje text uznesenia v prílohe č. 1)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:31
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/23
B Proti  0/23
C Zdržal sa  0/23
Nehlasovali 0/23
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.29 - BOD č. 11 - Návrh na schválenie žiadosti o NFP - d. Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 227/2021-M: MsZ schvaľuje text uznesenia v prílohe č. 1)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:33
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/23
B Proti  0/23
C Zdržal sa  0/23
Nehlasovali 0/23
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.30 - BOD č. 11 - Návrh na schválenie žiadosti o NFP - e. Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 228-2021-M: MsZ schvaľuje text uznesenia v prílohe č. 1)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:35
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/23
B Proti  0/23
C Zdržal sa  0/23
Nehlasovali 0/23
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.31 - BOD č. 11 - Návrh na schválenie žiadosti o NFP - f. Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 229-2021-M: MsZ schvaľuje text uznesenia v prílohe č. 1)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:38
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/23
B Proti  0/23
C Zdržal sa  0/23
Nehlasovali 1/23
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco      
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.32 - BOD č. 11 - Návrh na schválenie žiadosti o NFP - g. Doplnenie technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 230-2021-M: MsZ schvaľuje text uznesenia v prílohe č. 1)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:40
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/23
B Proti  0/23
C Zdržal sa  0/23
Nehlasovali 0/23
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak x    
Simko Peter x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.33 - BOD č. 11 - Návrh na schválenie žiadosti o NFP - h. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov - Horná Topľa - SO 17 - Bardejovský Mihaľov - vodovod  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 231-2021-M: MsZ schvaľuje text uznesenia v prílohe č. 1)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:42
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/23
B Proti  0/23
C Zdržal sa  0/23
Nehlasovali 2/23
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Goriscak x    
Stanislav Soroka x    
Jozef Pasternák x    
Dvorsky Milos      
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
eva.hudakova x    
Maroš Micenko x    
Anton Duchnovský x    
Juraj Bochňa x    
Jaroslav Terpitko x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Alexander Starinský x    
martin šmilňák x    
Slavo Krok x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Milan Pilip x    
Peter Petruš x    
Marek Hudak      
Simko Peter x