XXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.1 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 14.10.2021 09:12
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/23
B Proti  0/23
C Zdržal sa  0/23
Nehlasovali 0/23
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Simco x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok x    
Michal Hanko x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.2 - BOD č. 3 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
   
(Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 14.10.2021 09:14
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/23
B Proti  0/23
C Zdržal sa  0/23
Nehlasovali 0/23
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Simco x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok x    
Michal Hanko x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.3 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 4)  
   
      Dňa: 14.10.2021 09:17
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/23
B Proti  0/23
C Zdržal sa  0/23
Nehlasovali 0/23
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Simco x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok x    
Michal Hanko x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.4 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 165/2021: MsZ berie na vedomie 1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 57-152/2021)  
   
      Dňa: 14.10.2021 09:17
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Simco x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok x    
Michal Hanko x    
maria ferkova x    
Peter Petruš      
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.5 - BOD č. 5 - Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 5)  
   
      Dňa: 14.10.2021 09:18
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Simco x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok x    
Michal Hanko x    
maria ferkova x    
Peter Petruš x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.6 - BOD č. 5 - Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 166/2021: MsZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta)  
   
      Dňa: 14.10.2021 09:19
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  1/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Simco x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok x    
Michal Hanko x    
maria ferkova     x
Peter Petruš x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.7 - BOD č. 6 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 6)  
   
      Dňa: 14.10.2021 09:21
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  1/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Simco x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok x    
Michal Hanko x    
maria ferkova x    
Peter Petruš x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.8 - BOD č. 6 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 167/2021: MsZ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I v bode 1 - Radničné námestie 12 - prízemie - v zmysle osobitného zreteľa)  
   
      Dňa: 14.10.2021 09:22
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Simco x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok x    
Michal Hanko x    
maria ferkova x    
Peter Petruš x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.9 - BOD č. 6 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 167/2021: MsZ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I v bode 2 - Stöcklova 9 - podkrovie - v zmysle osobitného zreteľa)  
   
      Dňa: 14.10.2021 09:23
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Simco x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok x    
Michal Hanko x    
maria ferkova x    
Peter Petruš x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.10 - BOD č. 6 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 167/2021: MsZ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I v bode 3 - Dlhý rad 16 - administratívna budova - v zmysle osobitného zreteľa)  
   
      Dňa: 14.10.2021 09:25
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Simco x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok x    
Michal Hanko x    
maria ferkova x    
Peter Petruš x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.11 - BOD č. 6 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 167/2021: MsZ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I v bode 4 - Tarasa Ševčenku 7 - areál údržby BARDBYT-u - v zmysle osobitného zreteľa)  
   
      Dňa: 14.10.2021 09:26
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Simco x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok x    
Michal Hanko x    
maria ferkova x    
Peter Petruš x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.12 - BOD č. 6 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 167/2021: MsZ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I v bode 5 - Radničné námestie 15 - prízemie - v zmysle osobitného zreteľa)  
   
      Dňa: 14.10.2021 09:27
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  1/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Simco x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok x    
Michal Hanko x    
maria ferkova x    
Peter Petruš x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.13 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 7)  
   
      Dňa: 14.10.2021 09:59
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK      
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok x    
Michal Hanko x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova     x
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.14 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Mareka Hudáka - V bode č. 2 zmeniť vyvolávaciu cenu na 25€/m2)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:01
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  17/25
B Proti  2/25
C Zdržal sa  4/25
Nehlasovali 2/25
 
>
Prítomní A B C
Jozef Pasternák     x
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK      
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos   x  
Jaroslav Terpitko     x
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok     x
Michal Hanko      
Peter Petruš     x
Ján Fotta   x  
maria ferkova x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.15 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. Petra Hudáka, PhD. - Presunúť písm. A II bod 6 (schvaľuje) do B I (neschvaľuje))  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:02
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  12/23
B Proti  5/23
C Zdržal sa  6/23
Nehlasovali 0/23
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák     x
Milan Pilip x    
Veronika Markova   x  
eva.hudakova   x  
Simko Peter     x
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos   x  
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka     x
Savčinský     x
Slavomír Krok   x  
Peter Petruš   x  
Ján Fotta     x
maria ferkova x    
Slavomír Hudák     x
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.16 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 170/2021: MsZ A. schvaľuje II. predaj nehnuteľnosti pod bodom č. 3 Mgr. Valentína Koščová, J. Greššáka 17, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:04
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  1/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova     x
Michal Hanko x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.17 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 171/2021: MsZ A. schvaľuje II. predaj nehnuteľnosti pod bodom č. 4 - odkúpenie pozemkov - Ing. Biroš, Ing. Basová, Ing. Štalmachová, p. Paliga, p. Čižmár)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:05
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  1/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský   x
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x  
Michal Hanko x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.18 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 172/2021: MsZ neschvaľuje II. predaj nehnuteľností bod č.5 - Kamil Hovanec)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:06
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  14/24
B Proti  3/24
C Zdržal sa  6/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip      
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský     x
Maroš Micenko   x  
Martin Šmilňák   x  
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko     x
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák     x
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka     x
Savčinský x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova   x  
Michal Hanko x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa     x
Marek Simco     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.19 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 173/2021: MsZ neschvaľuje II. predaj nehnuteľností bod č.6 - EMKO TRADE, s.r.o.)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:08
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  10/24
B Proti  6/24
C Zdržal sa  7/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip   x  
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský   x  
Maroš Micenko   x  
Martin Šmilňák     x
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko     x
Anton Duchnovský   x  
Marek Hudák     x
František Tkáč     x
Peter Hudák   x  
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Slavomír Krok      
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova   x  
Michal Hanko x    
Slavomír Hudák     x
Juraj Bochňa     x
Marek Simco     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.20 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 174/2021: MsZ A. schvaľuje II. predaj nehnuteľnosti pod bodom č. 8 - Ján Hudák, Ľ. Štúra 21, Bardejov)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:09
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  3/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský     x
Maroš Micenko     x
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova     x
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.21 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 177/2021: MsZ A. schvaľuje III. prenájom nehnuteľnosti pod bodom č. 11 - EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov, IČO: 36 690 830)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:10
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.22 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 184/2021: MsZ A. schvaľuje VI. zámena nehnuteľnosti pod bodom č. 18 - Kerekesová Martina, Mikuláš Litavec, Alena Olearčinová, Bardejov)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:11
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.23 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 188/2021: MsZ A. schvaľuje VIII. zriadenie vecného bremena pod bodom č. 22 - Bc. Nikoleta Gajdošová, Lesná 24, 085 01 Bardejov – Bardejovská Nová Ves)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:13
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  0/24
Nehlasovali 0/24
 
>
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.24 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 189/2021: MsZ A. schvaľuje IX. Zníženie kúpnej ceny za odkúpenie pozemkov na ul. Tehelná v k.ú. Bardejov bod č. 23)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:14
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  2/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský     x
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa     x
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.25 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 168/2021: MsZ A. schvaľuje I. Vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže pod bodom č.1 - Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku novovytvorenej parc. C KN 4979/60 o výmere 2000 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, evidovanej na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, nachádzajúceho sa na ul. Štefánikova)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:15
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  16/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  8/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský     x
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák     x
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko     x
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák     x
František Tkáč     x
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka     x
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa     x
Marek Simco     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.26 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 169/2021: MsZ A. schvaľuje II. predaj nehnuteľnosti pod bodom č. 2 so zmenou - Ing. Martin Konfederák, Lukov 141, 086 05 Lukov)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:17
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 1/25
 
>
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko     x
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta     x
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Pavol Goriščák      
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.27 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 175/2021, 176/2021: MsZ A. schvaľuje II. predaj nehnuteľnosti pod bodmi č. 9 a 10)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:18
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák      
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.28 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 178/2021, 179/2021, 180/2021: MsZ A. schvaľuje IV. nájom nehnuteľnosti pod bodmi č. 12, 13 a 14)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:19
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova      
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.29 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 181/2021, 182/2021, 183/2021: MsZ A. schvaľuje V. odkúpenie nehnuteľnosti pod bodmi č. 15, 16 a 17)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:20
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip     x
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.30 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 185/2021: MsZ A. schvaľuje VII. zriadenie záložného práva pod bodom č. 19 - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30416094)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:21
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.31 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 186/2021, 187/2021: MsZ A. schvaľuje VIII. zriadenie vecného bremena pod bodmi č. 20 a 21)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:23
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.32 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 190/2021, 191/2021, 192/2021: MsZ A. schvaľuje X. Zmena výmery v prenájme nebytových priestorov v objekte MHPP Bardejov, ul. Duklianska 1434, Bardejov pod bodmi č. 24, 25 a 26)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:24
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.33 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 193/2021: MsZ A. schvaľuje XI. Zverenie nehnuteľného majetku mesta do nájmu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o., Orechová 2884/8, 085 01 Bardejov, IČO: 47 332 638 pod bodom č. 27)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:25
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/25
B Proti  1/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko     x
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova   x  
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.34 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 194/2021: MsZ A. schvaľuje XII. Zverenie ukončenej investičnej akcie do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov, IČO: 36 476 277 od 1.11.2021 pod bodom č. 28)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:26
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák      
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.35 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 195/2021: MsZ A. schvaľuje XIII. Zaradenie investičnej akcie „Horúcovodnej prípojky a odovzdávacej stanice tepla pre objekt MEDIC PARK“ po kolaudácii do majetku mesta a následné zverenie do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov, IČO: 36 476 277 pod bodom č. 29)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:28
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.36 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 196/2021, 197/2021, 198/2021: MsZ A. schvaľuje XIV. Zverenie ukončenej investičnej akcie do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov, IČO: 36 476 633, od 1.11.2021 pod bodmi č. 30, 31 a 32)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:29
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Pavol Goriščák x    
Marek Hudak x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.37 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 199/2021: MsZ A. schvaľuje XV. Nadobudnutie stavebných objektov do správy Bardejovskému podniku služieb, BAPOS, m.p. Bardejov pod bodom č. 33 - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:30
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Pavol Goriščák x    
Marek Hudak x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.38 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 200/2021, 201/2021: MsZ A. schvaľuje XVI. Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. Bardejov, ul. Štefánikova 786, Bardejov od 1.11.2021 pod bodmi č. 34 a 35)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:31
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok      
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.39 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 202/2021, 203/2021, 204/2021, 205/2021: MsZ A. schvaľuje XVII. Zmena a doplnenie uznesení MsZ pod bodmi č. 36, 37, 38 a 39)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:33
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova     x
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.40 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 206/2021, 207/2021, 208/2021, 209/2021, 210/2021, 211/2021, 212/2021, 213/2021: MsZ B. neschvaľuje I. Predaj nehnuteľnosti pod bodmi č. 40, 41, 42, 43 a 44, II. Prenájom nehnuteľností pod bodmi č. 45, 46 a 47)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:34
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/25
B Proti  1/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka      
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta     x
maria ferkova     x
Michal Hanko x    
Slavomír Krok   x  
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.41 - BOD č. 8 - Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2021, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 8)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:48
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos      
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova     x
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.42 - BOD č. 8 - Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2021, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 214/2021: MsZ berie na vedomie - plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2021, - monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu mesta za 1. polrok 2021, - hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2021)  
   
      Dňa: 14.10.2021 10:49
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/25
B Proti  1/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko   x
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x  
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova     x
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Marek Simco x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.43 - BOD č. 9 - Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2021 v obchodných spoločnostiach mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 9)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:07
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  2/24
Žádná odpověď  0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák     x
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova     x
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.44 - BOD č. 9 - Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2021 v obchodných spoločnostiach mesta - a. Bardbyt, s.r.o.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 215/2021: MsZ 1. berie na vedomie plnenie rozpočtu, hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.06.2021 v obchodnej spoločnosti BARDBYT, s.r.o. 2. berie na vedomie Stanovisko Dozornej rady spoločnosti BARDBYT, s.r.o.)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:08
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  2/24
Nehlasovali 2/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko     x
Martin Šmilňák      
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský      
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova     x
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.45 - BOD č. 9 - Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2021 v obchodných spoločnostiach mesta - b. Bardterm, s.r.o.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 215/2021: MsZ berie na vedomie a) Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2021 obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., b) Stanovisko Dozornej rady k plneniu rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2021 obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o.)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:09
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/24
B Proti  0/24
C Zdržal sa  2/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko     x
Martin Šmilňák      
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova     x
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.46 - BOD č. 9 - Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2021 v obchodných spoločnostiach mesta - c. Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 215/2021: MsZ berie na vedomie a) Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2021 Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. b) Stanovisko dozornej rady K plneniu rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2021 Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o.)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:10
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko     x
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova     x
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Marek Simco x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.47 - BOD č. 9 - Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2021 v obchodných spoločnostiach mesta - d. Mestské Lesy, s.r.o.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 215/2021: MsZ 1. berie na vedomie Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2021 v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 2. berie na vedomie Stanovisko dozornej rady)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:12
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko     x
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova     x
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Marek Simco x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.48 - BOD č. 9 - Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2021 v obchodných spoločnostiach mesta - e. Ekobard, a.s.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 215/2021: MsZ schvaľuje Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2021 v obchodnej spoločnosti EKOBARD, a. s.)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:13
 
 
Q1.Hlasovanie č.48:
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Žádná odpověď  2/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta      
maria ferkova     x
Michal Hanko      
Slavomír Krok x    
Marek Simco x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.49 - BOD č. 10 - Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30.6.2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 10)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:15
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
>
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip      
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Marek Simco x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.50 - BOD č. 10 - Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30.6.2021 - a. m. p. Bapos  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 216/2021: MsZ berie na vedomie „ Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30.06.2021 v Bardejovskom podniku služieb BAPOS, mestskom podniku Bardejov “)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:16
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Marek Simco x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.51 - BOD č. 10 - Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30.6.2021 - a. Základná umelecká škola M. Vileca  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 216/2021: MsZ schvaľuje plnenie rozpočtu za II. Q 2021 ZUŠ M. Vileca)  
   
      Dňa: 14.10.2021 11:17
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Milan Pilip x    
Veronika Markova x    
eva.hudakova x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Maroš Micenko x    
Martin Šmilňák      
Dvorsky Milos x    
Jaroslav Terpitko x    
Anton Duchnovský x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Peter Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Savčinský x    
Peter Petruš x    
Ján Fotta x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Slavomír Krok x    
Marek Simco x    
Pavol Goriščák x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochňa x