XXIV. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.1 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 07.10.2021 09:15
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský      
Dvorsky Milos x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko x    
Marek Simco x    
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.2 - BOD č. 3 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
   
(Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 07.10.2021 09:17
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 4/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský      
Dvorsky Milos x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko      
Marek Simco x    
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák      
Simko Peter x    
Juraj Bochňa      
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.3 - BOD č. 4 - Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 4)  
   
      Dňa: 07.10.2021 09:43
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 3/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský      
Dvorsky Milos x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko x    
Marek Simco x    
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip      
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko x    
František Tkáč      
Slavomír Krok x    
maria ferkova     x
Slavomír Hudák x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa     x
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.4 - BOD č. 4 - Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslankyne Ing. Márie Ferkovej - Presun z prvku 6 realizácia úprav stredových ostrovčekov suma 10000 eur na nákup lavičiek pre BAPOS a na úpravu parkovísk)  
   
      Dňa: 07.10.2021 09:44
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  5/25
B Proti  10/25
C Zdržal sa  9/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák   x  
Savčinský   x  
Dvorsky Milos   x  
Pavol Goriščák   x  
eva.hudakova   x  
Marek Hudak   x  
martin šmilňák     x
Maroš Micenko x    
Marek Simco     x
Anton Duchnovský     x
Jaroslav Terpitko     x
Milan Pilip     x
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš     x
Alexander Starinský     x
Peter Hudák x    
Michal Hanko   x  
František Tkáč      
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák   x  
Simko Peter     x
Juraj Bochňa     x
Veronika Markova   x  
Ján Fotta   x  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.5 - BOD č. 4 - Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 153/2021-M: MsZ schvaľuje III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 podľa prílohy č. 1)  
   
      Dňa: 07.10.2021 09:45
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/25
B Proti  2/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Dvorsky Milos x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko     x
Marek Simco x    
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák     x
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova   x  
Slavomír Hudák x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa   x  
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.6 - BOD č. 4 - Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 - a. Návrh zmeny plánu investičných akcií obchodnej spoločnosti Bardterm, s.r.o. na rok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 154/2021-M: MsZ 1. schvaľuje Návrh zmeny plánu investičných akcií obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., na rok 2021, 2. berie na vedomie Stanovisko DR k návrhu zmeny plánu investičných akcií na rok 2021)  
   
      Dňa: 07.10.2021 09:47
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Dvorsky Milos x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko     x
Marek Simco x    
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip      
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova     x
Slavomír Hudák x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.7 - BOD č. 4 - Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 - b. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2020  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 155/2021-M: MsZ schvaľuje Hlavnému kontrolórovi pôsobiacemu vo funkcii v roku 2020 odmenu vo výške 15 % zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2020.)  
   
      Dňa: 07.10.2021 09:48
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  18/25
B Proti  5/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Dvorsky Milos x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko   x  
Marek Simco x    
Anton Duchnovský   x  
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip      
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský   x  
Peter Hudák   x  
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova   x  
Slavomír Hudák x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa     x
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.8 - BOD č. 4 - Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 - c. Návrh zmeny rozpočtu m. p. Bapos na rok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 156/2021-M: MsZ schvaľuje Zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2021 podľa prílohy č. 1)  
   
      Dňa: 07.10.2021 09:50
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Dvorsky Milos x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko x    
Marek Simco x    
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip      
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.9 - BOD č. 5 - Návrh na schválenie žiadostí o NFP  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 5)  
   
      Dňa: 07.10.2021 10:09
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomný A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko x    
Marek Simco x    
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
Milos Dvorsky x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.10 - BOD č. 5 - Návrh na schválenie žiadostí o NFP - a. Cyklochodník na ul. Krátky rad v Bardejove  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 157/2021-M: MsZ schvaľuje text uznesenia podľa príloh č. 5a), 5b) a 5c))  
   
      Dňa: 07.10.2021 10:11
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko x    
Marek Simco x    
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
Milos Dvorsky x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.11 - BOD č. 5 - Návrh na schválenie žiadostí o NFP - b. Dobudovanie cyklochodníka ul. Štefánikova (za Ekobardom) v Bardejove  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 158/2021-M: MsZ schvaľuje text uznesenia podľa príloh č. 5a), 5b) a 5c))  
   
      Dňa: 07.10.2021 10:13
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko x    
Marek Simco x    
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
Milos Dvorsky x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.12 - BOD č. 5 - Návrh na schválenie žiadostí o NFP - c. Cyklochodník na ul. Slovenská v Bardejove  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 159/2021-M: MsZ schvaľuje text uznesenia podľa príloh č. 5a), 5b) a 5c))  
   
      Dňa: 07.10.2021 10:15
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko x    
Marek Simco x    
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
Milos Dvorsky x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.13 - BOD č. 5 - Návrh na schválenie žiadostí o NFP - d. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúry vo viacúčelovom zariadení Žriedlo Bardejovské Kúpele  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 160/2021-M: MsZ schvaľuje a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu "Udržateľnosť a odolnosť kultúry vo viacúčelovom zariadení Žriedlo Bardejovské Kúpele" realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, b) zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu a prípravu projektu, c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5%, t.j. 10000€ z celkových oprávnených výdavkov projektu 200000€, d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta)  
   
      Dňa: 07.10.2021 10:17
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko     x
Marek Simco x    
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
Milos Dvorsky x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.14 - BOD č. 6 - Návrh VZN Mesta Bardejov o určení názvu ulice "Pod Vinbargom"  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 6)  
   
      Dňa: 07.10.2021 10:20
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  1/25
Nehlasovali 2/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Pavol Goriščák      
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko x    
Marek Simco      
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova     x
Slavomír Hudák x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
Milos Dvorsky x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.15 - BOD č. 6 - Návrh VZN Mesta Bardejov o určení názvu ulice "Pod Vinbargom"  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 161/2021-M: MsZ schvaľuje Návrh VZN Mesta Bardejov č. .../2021 o určení názvu ulice "Pod Vinbargom")  
   
      Dňa: 07.10.2021 10:21
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  2/25
Nehlasovali 1/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Pavol Goriščák      
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko     x
Marek Simco x    
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova     x
Slavomír Hudák x    
Dvorsky Milos x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.16 - BOD č. 7 - Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 7)  
   
      Dňa: 07.10.2021 10:23
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko x    
Marek Simco x    
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák x    
Dvorsky Milos x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.17 - BOD č. 7 - Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 162/2021-M: MsZ berie na vedomie Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2021)  
   
      Dňa: 07.10.2021 10:24
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko x    
Marek Simco x    
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák x    
Dvorsky Milos x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.18 - BOD č. 8 - Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2020  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 8)  
   
      Dňa: 07.10.2021 10:28
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko x    
Marek Simco x    
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák x    
Dvorsky Milos x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.19 - BOD č. 8 - Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2020  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 163/2021-M: MsZ berie na vedomie Výročnú správu Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2020)  
   
      Dňa: 07.10.2021 10:29
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25/25
B Proti  0/25
C Zdržal sa  0/25
Nehlasovali 0/25
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko x    
Marek Simco x    
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák x    
Dvorsky Milos x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
Ján Fotta x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.20 - BOD č. 9 - Správa o vybavovaní sťažností a peticií za rok 2020  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 9)  
   
      Dňa: 07.10.2021 11:23
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  16/24
B Proti  5/24
C Zdržal sa  3/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak     x
martin šmilňák x    
Maroš Micenko   x  
Marek Simco     x
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip     x
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský   x  
Peter Hudák   x  
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
maria ferkova   x  
Slavomír Hudák x    
Dvorsky Milos x    
Slavomir Krok x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa   x  
Veronika Markova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.21 - BOD č. 9 - Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. Petra Hudáka, PhD. - Navrhujem prijat uznesenie: MsZ ziada primatora o vypracovanie pisomnej spravy o stave riesenia dotknutej problematiky v spore p. Adamuscinova, Jutkova vs. stavebnik Dudinsky do najblizsieho zasadnutia MsZ.)  
   
      Dňa: 07.10.2021 11:31
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  12/24
B Proti  5/24
C Zdržal sa  6/24
Nehlasovali 1/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák   x  
Savčinský   x  
Pavol Goriščák     x
eva.hudakova   x  
Marek Hudak x    
martin šmilňák      
Maroš Micenko x    
Marek Simco     x
Anton Duchnovský x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka   x  
Peter Petruš     x
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Michal Hanko     x
František Tkáč x    
maria ferkova x    
Slavomír Hudák     x
Dvorsky Milos x    
Slavo Krok x    
Simko Peter     x
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova   x  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.22 - BOD č. 9 - Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 164/2021-M: MsZ berie na vedomie Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020)  
   
      Dňa: 07.10.2021 11:33
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  15/24
B Proti  6/24
C Zdržal sa  3/24
Nehlasovali 0/24
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
eva.hudakova x    
Marek Hudak     x
martin šmilňák x    
Maroš Micenko   x  
Marek Simco     x
Anton Duchnovský   x  
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip   x  
Stanislav Soroka x    
Peter Petruš x    
Alexander Starinský   x  
Peter Hudák   x  
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
maria ferkova   x  
Slavomír Hudák x    
Dvorsky Milos x    
Slavomír Krok x    
Simko Peter x    
Juraj Bochňa     x
Veronika Markova x