XXIII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.1 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 26.08.2021 09:10
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  1
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
František Tkáč x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Michal Hanko x    
Jaroslav Terpitko x    
Slavomír Krok x    
Ján Fotta x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
maria ferkova x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco   x  
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
evahudakova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.2 - BOD č. 3 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
   
(Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 26.08.2021 09:11
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
František Tkáč x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Michal Hanko x    
Jaroslav Terpitko x    
Slavomír Krok x    
Ján Fotta      
Vladimír Savčinský x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
maria ferkova x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
evahudakova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.3 - BOD č. 4 - Návrh na schválenie financovania projektu "Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v materskej škole Bardejovská Nová Ves"  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 4)  
   
      Dňa: 26.08.2021 09:13
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
František Tkáč x    
Maroš Micenko      
Slavomír Hudák x    
Michal Hanko x    
Jaroslav Terpitko x    
Slavomír Krok x    
Ján Fotta x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
maria ferkova x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
evahudakova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.4 - BOD č. 4 - Návrh na schválenie financovania projektu "Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v materskej škole Bardejovská Nová Ves"  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 152/2021-M: MsZ schvaľuje Schvaľuje financovanie projektu podľa prílohy č.1)  
   
      Dňa: 26.08.2021 09:15
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Milan Pilip x    
Stanislav Soroka x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
František Tkáč x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Hudák x    
Michal Hanko x    
Jaroslav Terpitko x    
Slavomír Krok x    
Ján Fotta x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
maria ferkova     x
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Juraj Bochňa x    
Veronika Markova x    
evahudakova x