XXII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.1 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 23.07.2021 09:06
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Alexander Starinský x    
Dvorsky Milos      
Ján Fotta x    
Bochna x    
Anton Duchnovský x    
Peter Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Simko x    
Milan Pilip x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Marek Hudák x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Šimco x    
Peter Petruš x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.2 - BOD č. 3 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
   
(Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 23.07.2021 09:07
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Alexander Starinský x    
Dvorsky Milos      
Ján Fotta x    
Bochna x    
Anton Duchnovský x    
Peter Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Simko x    
Milan Pilip x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Marek Hudák x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Šimco x    
Peter Petruš x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.3 - BOD č. 4 - Návrh na poverenie výkonom funkcie sobášiacich  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 4)  
   
      Dňa: 23.07.2021 09:09
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Alexander Starinský x    
Dvorsky Milos x    
Ján Fotta x    
Bochna x    
Anton Duchnovský x    
Peter Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Simko x    
Milan Pilip x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Marek Hudák x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Šimco x    
Peter Petruš x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.4 - BOD č. 4 - Návrh na poverenie výkonom funkcie sobášiacich  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 151/2021-M: MsZ schvaľuje Návrh na poslancov poverených sobášením v zmysle §4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine na volebné obdobie rokov 2021 – 2022)  
   
      Dňa: 23.07.2021 09:11
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Alexander Starinský x    
Dvorsky Milos x    
Ján Fotta x    
Bochna x    
Anton Duchnovský x    
Peter Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Peter Simko x    
Milan Pilip x    
Slavomír Krok x    
maria ferkova x    
Michal Hanko x    
Marek Hudák x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Šimco x    
Peter Petruš x    
martin šmilňák x    
Maroš Micenko x