XX. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.1 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 20.05.2021 09:14
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali  1
 
Prítomní A B C
Marek Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Maroš Micenko x    
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
evahudakova x    
Slavomír Hudák x    
František Tkáč      
Stanislav Soroka x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Vladimír Savčinský x    
Martin Šmilňák x    
Michal Hanko x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova x    
Juraj Bochna x    
Pavol Goriščák x    
Veronika Markova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.2 - BOD č. 3 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
   
(Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 20.05.2021 09:16
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali  0
 
Prítomní A B C
Marek Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Maroš Micenko x    
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
evahudakova x    
Slavomír Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Vladimír Savčinský x    
Martin Šmilňák x    
Michal Hanko x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Jozef Pasternák x    
maria ferkova x    
Juraj Bochna x    
Pavol Goriščák x    
Veronika Markova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.3 - BOD č. 4 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 4)  
   
      Dňa: 20.05.2021 09:20
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali  1
 
Prítomní A B C
Marek Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Maroš Micenko x    
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
evahudakova x    
Slavomír Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Vladimír Savčinský x    
Martin Šmilňák x    
Michal Hanko x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
maria ferkova x    
Juraj Bochna      
Pavol Goriščák x    
Veronika Markova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.4 - BOD č. 4 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 49/2021: MsZ schvaľuje I. zverenie ukončenej investičnej akcie „Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov“ do správy ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenku 3, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 20.05.2021 09:23
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
Marek Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Maroš Micenko x    
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
evahudakova x    
Slavomír Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Vladimír Savčinský x    
Martin Šmilňák x    
Michal Hanko x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
maria ferkova x    
Juraj Bochna x    
Pavol Goriščák x    
Veronika Markova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.5 - BOD č. 4 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 50/2021: MsZ schvaľuje II. zverenie ukončenej investičnej akcie „Úpravy vnútorných priestorov budovy Okresného úradu Bardejov“ - doplňujúce práce, do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Bardejov)  
   
      Dňa: 20.05.2021 09:24
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
Marek Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Maroš Micenko x    
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
evahudakova x    
Slavomír Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Vladimír Savčinský x    
Martin Šmilňák x    
Michal Hanko x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
maria ferkova x    
Juraj Bochna x    
Pavol Goriščák x    
Veronika Markova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.6 - BOD č. 4 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 51/2021: MsZ schvaľuje III. zverenie ukončenej investičnej akcie „Stavebné úpravy priestorov plavárne ZŠ Vinbarg“ - doplňujúce práce, do správy Základnej škole, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov)  
   
      Dňa: 20.05.2021 09:25
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
Marek Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Maroš Micenko x    
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
evahudakova x    
Slavomír Hudák x    
Stanislav Soroka x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Vladimír Savčinský x    
Martin Šmilňák x    
Michal Hanko x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
maria ferkova x    
Juraj Bochna x    
Pavol Goriščák x    
Veronika Markova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.7 - BOD č. 5 - Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie príspevku pre projekty  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 5)  
   
      Dňa: 20.05.2021 09:30
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
Marek Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Maroš Micenko x    
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
evahudakova x    
Stanislav Soroka x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Vladimír Savčinský x    
Martin Šmilňák x    
Michal Hanko x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
maria ferkova x    
Juraj Bochna x    
Pavol Goriščák x    
Veronika Markova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.8 - BOD č. 5 - Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie príspevku pre projekty - a. "Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov" a "Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II."  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 52/2021: MsZ schvaľuje a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% t. j. 63 179,18 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu 1 263 583,42 EUR; d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.)  
   
      Dňa: 20.05.2021 09:34
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
Marek Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Maroš Micenko x    
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
evahudakova x    
Stanislav Soroka x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Vladimír Savčinský x    
Martin Šmilňák x    
Michal Hanko x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
maria ferkova x    
Juraj Bochna x    
Pavol Goriščák x    
Veronika Markova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.9 - BOD č. 5 - Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie príspevku pre projekty - a. "Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov" a "Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II."  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 53/2021: MsZ schvaľuje a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% t. j. 51 555,26 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu 1 031 105,13 EUR; d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.)  
   
      Dňa: 20.05.2021 09:36
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
Marek Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Maroš Micenko x    
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
evahudakova x    
Stanislav Soroka x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Vladimír Savčinský x    
Martin Šmilňák x    
Michal Hanko x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
maria ferkova x    
Juraj Bochna x    
Pavol Goriščák x    
Veronika Markova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.10 - BOD č. 5 - Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie príspevku pre projekty - b. "Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov tretia etapa"  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 54/2021: MsZ schvaľuje a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV TRETIA ETAPA“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta, b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5 % t. j. 17 489,49 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške 349 789,84 EUR, c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.)  
   
      Dňa: 20.05.2021 09:39
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
Marek Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Maroš Micenko x    
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
evahudakova x    
Stanislav Soroka x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Vladimír Savčinský x    
Martin Šmilňák x    
Michal Hanko x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
maria ferkova x    
Juraj Bochna x    
Pavol Goriščák x    
Veronika Markova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.11 - BOD č. 6 - Návrh na zmenu plánu inv. akcií spol. Bardterm, s.r.o. na rok 2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 6)  
   
      Dňa: 20.05.2021 09:44
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  1
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
Marek Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák     x
Maroš Micenko x    
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
evahudakova x    
Stanislav Soroka x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Vladimír Savčinský x    
Martin Šmilňák x    
Michal Hanko x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
maria ferkova   x  
Juraj Bochna x    
Pavol Goriščák x    
Veronika Markova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.12 - BOD č. 6 - Návrh na zmenu plánu inv. akcií spol. Bardterm, s.r.o. na rok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 55/2021: MsZ 1. schvaľuje Návrh zmeny plánu investičných akcií obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2021)  
   
      Dňa: 20.05.2021 09:46
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  1
C Zdržal sa  2
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
Marek Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák     x
Maroš Micenko     x
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
evahudakova x    
Stanislav Soroka x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Vladimír Savčinský x    
Martin Šmilňák x    
Michal Hanko x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
maria ferkova   x  
Juraj Bochna x    
Pavol Goriščák x    
Veronika Markova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.13 - BOD č. 6 - Návrh na zmenu plánu inv. akcií spol. Bardterm, s.r.o. na rok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 55/2021: MsZ 2. berie na vedomie Stanovisko DR k návrhu zmeny plánu investičných akcií na rok 2021)  
   
      Dňa: 20.05.2021 09:48
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  1
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
Marek Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Maroš Micenko     x
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
evahudakova x    
Stanislav Soroka x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Vladimír Savčinský x    
Martin Šmilňák x    
Michal Hanko x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
maria ferkova   x  
Juraj Bochna x    
Pavol Goriščák x    
Veronika Markova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.14 - BOD č. 7 - Návrh zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku MsZ v Bardejove  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 7)  
   
      Dňa: 20.05.2021 09:50
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
Marek Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Maroš Micenko x    
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
evahudakova x    
Stanislav Soroka x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Vladimír Savčinský x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
maria ferkova     x
Juraj Bochna x    
Pavol Goriščák x    
Veronika Markova x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.15 - BOD č. 7 - Návrh zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku MsZ v Bardejove  
   
((Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 56/2021: MsZ schvaľuje zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove)  
   
      Dňa: 20.05.2021 09:51
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
Marek Hudák x    
Jaroslav Terpitko x    
Simko Peter x    
Alexander Starinský x    
Peter Hudák x    
Maroš Micenko x    
Ján Fotta x    
Anton Duchnovský x    
evahudakova x    
Stanislav Soroka x    
Slavomír Krok x    
Milan Pilip x    
Vladimír Savčinský x    
Martin Šmilňák x    
Dvorsky Milos x    
Marek Šimco x    
Jozef Pasternák x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
maria ferkova     x
Juraj Bochna x    
Pavol Goriščák x    
Veronika Markova x