XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.1 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 25.03.2020 09:09
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko      
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák      
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Vladimír Savčinský x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.2 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - ukončenie diskusie k návrhom doplnenia programu)  
   
      Dňa: 25.03.2020 09:39
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko      
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.3 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. Petra Hudáka, PhD.: Návrh na prijatie smernice na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou)  
   
      Dňa: 25.03.2020 09:41
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  9
B Proti  6
C Zdržal sa  8
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko     x
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák     x
Peter Hudák x    
Ján Fotta     x
Jozef Pasternák   x  
Miloš Dvorský   x  
Marek Simco x    
Slavomír Hudák     x
evahudakova   x  
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč     x
Marek Hudák x    
Pavol Goriščák     x
Michal Hanko   x  
Peter Simko     x
Veronika Markova   x  
Slavomír Krok     x
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský   x  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.4 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. Alexandra Starinského: Návrh na prijatie uznesenia o postupe verejného obstarávania služieb v oblasti architektúry formou súťaží návrhov alebo obdobnou formou)  
   
      Dňa: 25.03.2020 09:42
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  9
B Proti  5
C Zdržal sa  8
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko      
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák     x
Peter Hudák x    
Ján Fotta     x
Jozef Pasternák     x
Miloš Dvorský   x  
Marek Simco x    
Slavomír Hudák     x
evahudakova   x  
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč     x
Marek Hudák x    
Pavol Goriščák     x
Michal Hanko   x  
Peter Simko     x
Veronika Markova   x  
Slavomír Krok     x
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský   x  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.5 - BOD č. 3 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky  
   
(Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 25.03.2020 09:43
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko      
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.6 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 4)  
   
      Dňa: 25.03.2020 09:59
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.7 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 2/2021: MsZ berie na vedomie Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 153-207/2020)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:02
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  2
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip     x
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák     x
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.8 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove: a. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 3/2021: MsZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:03
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova     x
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco      
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.9 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove: b. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 4/2021: MsZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2020)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:04
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  2
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip     x
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák     x
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.10 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove: c. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 5/2021: MsZ schvaľuje hlavnému kontrolórovi pôsobiacemu vo funkcii v roku 2019 odmenu vo výške 15% zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2019)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:06
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  17
B Proti  4
C Zdržal sa  2
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova   x  
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip   x  
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco   x  
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský     x
Anton Duchnovský   x  
František Tkáč x    
Marek Hudák     x
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.11 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 5)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:18
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  1
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova   x  
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák     x
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko      
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.12 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie: Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne Ing. Márie Ferkovej: K bodu I. číslo 2 v časti A zmeniť predaj pozemku na prenájom pozemku)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:27
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  6
B Proti  7
C Zdržal sa  9
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova      
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip     x
Martin Šmilňák   x  
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák     x
Miloš Dvorský   x  
Marek Simco   x  
Slavomír Hudák   x  
evahudakova   x  
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský     x
František Tkáč     x
Marek Hudák   x  
Michal Hanko   x  
Peter Simko     x
Veronika Markova     x
Slavomír Krok     x
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský     x
Pavol Goriščák     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.13 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie: Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne Ing. Márie Ferkovej: K bodu číslo 23 v časti A zníženie nájomného presunúť do časti B neschvaľuje)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:28
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  6
B Proti  6
C Zdržal sa  10
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova      
Jaroslav Terpitko     x
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák     x
Peter Hudák x    
Ján Fotta     x
Jozef Pasternák   x  
Miloš Dvorský   x  
Marek Simco     x
Slavomír Hudák   x  
evahudakova   x  
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč     x
Marek Hudák     x
Michal Hanko   x  
Peter Simko     x
Veronika Markova     x
Slavomír Krok     x
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský     x
Pavol Goriščák   x  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.14 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 6/2021: MsZ neschvaľuje I. Predaj nehnuteľností bod č. 1 - Vlastníci nehnuteľností v areáli bývaleho JAS-u na ul. Duklianska v k. ú. Bardejov)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:30
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  14
B Proti  2
C Zdržal sa  7
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko     x
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák   x  
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco   x  
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský     x
Anton Duchnovský x    
František Tkáč     x
Marek Hudák     x
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova     x
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna     x
Stanislav Soroka     x
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.15 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 11/2021: MsZ neschvaľuje III. Zámenu nehnuteľností bod č. 6 - Ing. Mgr. Ľuboš Smelý)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:32
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  14
B Proti  4
C Zdržal sa  5
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko     x
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák   x  
Ján Fotta     x
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco   x  
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský   x  
Anton Duchnovský x    
František Tkáč     x
Marek Hudák   x  
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova     x
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna     x
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.16 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 12/2021: MsZ schvaľuje III. Zámenu nehnuteľností bod č. 7 - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:33
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  1
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák   x  
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.17 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 13/2021: MsZ schvaľuje III. Zámenu nehnuteľností bod č. 8 - Usporiadanie cestnej siete po realizácií "I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat" - zámena pozemkov)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:34
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko      
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko      
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.18 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 14/2021: MsZ schvaľuje IV. Zriadenie odplatného vecného bremena bod č. 9 - Ing. Vladimír Sobek a manž. Ing. Lenka Sobeková)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:36
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
maria ferkova      
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko      
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.19 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 15/2021: MsZ schvaľuje IV. Zriadenie odplatného vecného bremena bod č. 10 - Mgr. Michaela Lenková a Marián Lenk)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:37
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.20 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 22/2021: MsZ schvaľuje VI. Zmena výmery v prenájme nebytových priestorov v objekte MHPP Bardejov bod č. 17 - spoločnosť DLK BJ s r.o.)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:38
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko     x
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko      
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský      
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.21 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 23/2021: MsZ schvaľuje VI. Zmena výmery v prenájme nebytových priestorov v objekte MHPP Bardejov bod č. 18 - spoločnosť GOTANA s. r.o.)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:41
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko     x
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco      
Slavomír Hudák x    
evahudakova      
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.22 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 24/2021: MsZ schvaľuje VI. Zmena výmery v prenájme nebytových priestorov v objekte MHPP Bardejov bod č. 19 - spoločnosť Trim Leader a.s.)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:43
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka      
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.23 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 25/2021: MsZ schvaľuje VI. Zmena výmery v prenájme nebytových priestorov v objekte MHPP Bardejov bod č. 20 - spoločnosť Tlačiareň Bardejov)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:45
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco      
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.24 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 26/2021: MsZ schvaľuje VI. Zmena výmery v prenájme nebytových priestorov v objekte MHPP Bardejov bod č. 21 - NOEZON s r.o. - žiadosť o prenájom nebytových priestorov)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:46
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský      
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.25 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 7/2021, 8/2021, 9/2021: MsZ schvaľuje I. Predaj nehnuteľností body č. 2, 3, 4)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:47
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  0
C Zdržal sa  3
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova     x
Jaroslav Terpitko     x
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský     x
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.26 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 10/2021: MsZ schvaľuje II. Prenájom nehnuteľností pod bodom č. 5 - Objekt Štvorhrannej bašty na ulici Rhödyho č.6 formou obchodnej verejnej súťaže)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:49
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka      
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.27 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021, 21/2021: MsZ schvaľuje V. Zmenu a doplnenie uznesení mestského zastupiteľstva pod bodmi č. 11, 12, 13, 14, 15 a 16)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:50
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova     x
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč      
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.28 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 27/2021: MsZ schvaľuje VII. Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou pod bodom č. 22 - Irena Oroszová)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:52
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.29 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 28/2021: MsZ schvaľuje VIII. Zníženie nájomného za prenájom pozemkov pod zrealizovanými oplôtkami na umiestnenie kontajnerov pod bodom č. 23)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:53
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  2
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova   x  
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský   x  
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.30 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 29/2021: MsZ schvaľuje IX. Odpoustenie nájomného pod bodom č. 24 - Ivana Popjaková)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:54
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko      
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.31 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 30/2021: MsZ schvaľuje X. Zverenie ukončených investičných akcií do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Bardejov pod bodmi č. 25, 26, 27 a 28)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:56
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.32 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 31/2021: MsZ schvaľuje XI. Zverenie ukončenej investičnej akcie do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Bardejov pod bodom č. 29)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:57
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko      
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.33 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 32/2021: MsZ schvaľuje XII. Zverenie ukončených investičných akcií do srpávy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. Bardejov pod bodmi č. 30, 31, 32 a 33)  
   
      Dňa: 25.03.2020 10:58
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 3
 
Prítomní A B C
maria ferkova      
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko      
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský      
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.34 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 33/2021, 34/2021: MsZ schvaľuje XIII. Upustenie od vymáhania pohľadávok pod bodmi č. 34 a 35)  
   
      Dňa: 25.03.2020 11:00
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko      
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.35 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 35/2021, 36/2021, 37/2021, 38/2021, 39/2021, 40/2021, 41/2021: MsZ B. neschvaľuje I. Predaj nehnuteľností pod bodmi č. 36, 37, 38 a 39, II. Zámena nehnuteľností pod bodom č. 40, III. Zámena pozemkov a odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta pod bodom č. 41, IV. Uzatvorenie Nájomnej zmluvy pod bodom č. 42)  
   
      Dňa: 25.03.2020 11:01
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  1
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova     x
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák   x  
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.36 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta - a. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 42/2021: MsZ A. schvaľuje I. Nájom nehnuteľností pod bodom č. 1 - Radničné námestie 2 - suterén)  
   
      Dňa: 25.03.2020 11:03
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák      
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.37 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta - a. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 42/2021: MsZ A. schvaľuje I. Nájom nehnuteľností pod bodom č. 3 - Dlhý rad 1)  
   
      Dňa: 25.03.2020 11:04
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco      
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.38 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta - a. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 42/2021: MsZ A. schvaľuje I. Nájom nehnuteľností pod bodom č. 5 - Slovenská 6 - prízemie)  
   
      Dňa: 25.03.2020 11:05
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip      
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.39 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta - a. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 42/2021: MsZ A. schvaľuje I. Nájom nehnuteľností pod bodom č. 6 - Okresný úrad - Dlhý rad 16)  
   
      Dňa: 25.03.2020 11:07
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta      
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka      
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.40 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta - a. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 42/2021: MsZ B. schvaľuje I. Nájom nehnuteľností pod bodmi č. 2 a 4 - Radničné námestie 20-21 suterén, Dlhý rad A/1 číslo 23)  
   
      Dňa: 25.03.2020 11:08
 
 
  Hlasovnia Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta      
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.41 - BOD č. 6 - Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2020  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 6)  
   
      Dňa: 25.03.2020 11:42
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.42 - BOD č. 6 - Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2020  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 43/2021: MsZ A. Berie na vedomie 1. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejova zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020, 2. Bilanciu odpadového hospodárstva anájomných bytov Vinbarg k 31.12.2020 podľa prílohy č.19, 3. Rozbor pohľadávok azáväzkov Mesta Bardejov k 31.12.2020 podľa príloh č.21 a č.22, 4. Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31.12.2020 podľa prílohy č.23, 5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2020 podľa prílohy č.24, 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2020 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č.25, 7. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2020 podľa prílohy č.26, 8. Prehľad oposkytnutých dotáciách v roku 2020 na základe VZN č.181/2019 podľa prílohy č.27)  
   
      Dňa: 25.03.2020 11:45
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.43 - BOD č. 6 - Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2020  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 43/2021: MsZ B. Schvaľuje 1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2020 bez výhrad, 2. Záverečný účet mesta za rok 2020 podľa príloh 1 až 18, 3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 057 131,47 Eur, 4. Prebytok kapitálového rozpočtu vo výške 371 786,98 Eur, 5. Prebytok finančných operácií vo výške 1 226 035,78 Eur, 6. Prebytok rozpočtu mesta za rok 2020 vo výške 2 428 918,45 Eur, 7. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 2 517 007,85 Eur, 8. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 3 654 954,23 Eur, 9. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 1 137 946,38 Eur do peňažných fondov podľa prílohy č.18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné akapitálové výdavky, 10. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2020 podľa prílohy č.18/1, 11. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č.20)  
   
      Dňa: 25.03.2020 11:47
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  18
B Proti  3
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova   x  
Jaroslav Terpitko      
Milan Pilip   x  
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák   x  
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský     x
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.44 - BOD č. 6 - Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2020 - a. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2020  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 43/2021: MsZ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2020)  
   
      Dňa: 25.03.2020 11:49
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
maria ferkova      
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský      
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.45 - BOD č. 7 - Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 7)  
   
      Dňa: 25.03.2020 11:51
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský      
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.46 - BOD č. 7 - Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových orhanizácií na rok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 44/2021: MsZ schvaľuje I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 podľa prílohy č. 1)  
   
      Dňa: 25.03.2020 11:52
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák      
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský      
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.47 - BOD č. 8 - Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie príspevku pre projekty  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 8)  
   
      Dňa: 25.03.2020 12:09
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.48 - BOD č. 8 - Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie príspevku pre projekty  
   
(Poznámka: Uznesenie: Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Ing. Milana Jána Pilipa: MsZ žiada MsÚ prepracovať vizualizácie športovej haly - zmena farby opláštenia budovy)  
   
      Dňa: 25.03.2020 12:11
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  7
B Proti  9
C Zdržal sa  7
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko     x
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák     x
Peter Hudák x    
Ján Fotta   x  
Jozef Pasternák   x  
Miloš Dvorský   x  
Marek Simco   x  
Slavomír Hudák x    
evahudakova   x  
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč   x  
Marek Hudák     x
Peter Simko     x
Veronika Markova x    
Slavomír Krok     x
Juraj Bochna     x
Stanislav Soroka     x
Vladimír Savčinský   x  
Pavol Goriščák   x  
Michal Hanko   x  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.49 - BOD č. 8 - Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie príspevku pre projekty - a. "Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove" v rámci výzvy Fondu na podporu športu  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 45/2021: MsZ schvaľuje a) predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci výzvy č. 2020/001 pre projekt s názvom „Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove“, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta, b) zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 2 058 132,08,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.)  
   
      Dňa: 25.03.2020 12:13
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák     x
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.50 - BOD č. 8 - Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie príspevku pre projekty - b. "Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove" a "Príprava PD cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK" v rámci výzvy PSK - Výzva pre región pre rok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 46/2021: MsZ schvaľuje a) predloženie žiadosti oposkytnutie dotáciepre projekt s názvom „Príprava PD cyklotrás v meste Bardejov v súlade s Kostrovou sieťou PSK“ v rámci Programu 1 výzvy Prešovského samosprávneho kraja - Výzva pre región pre rok 2021, b)zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 30% t. j. 21 906,-EUR z celkového rozpočtu projektu 73 020, -EUR, v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.)  
   
      Dňa: 25.03.2020 12:14
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Peter Simko x    
Veronika Markova      
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.51 - BOD č. 8 - Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie príspevku pre projekty - b. "Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove" a "Príprava PD cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK" v rámci výzvy PSK - Výzva pre región pre rok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 47/2021: MsZ schvaľuje a) predloženie žiadosti oposkytnutie dotácie pre projekt s názvom „Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove“ v rámci Programu 3 výzvy Prešovského samosprávneho kraja - Výzva pre región pre rok 2021, b) zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 2 258 132,08,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.)  
   
      Dňa: 25.03.2020 12:16
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák x    
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.52 - BOD č. 9 - Voľba poslanca do funkcií člena komisií MsZ, člena rady školy a člena dozornej rady  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 9)  
   
      Dňa: 25.03.2020 12:28
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  1
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova   x  
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák      
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák     x
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.53 - BOD č. 9 - Voľba poslanca do funkcií člena komisií MsZ, člena rady školy a člena dozornej rady  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 48/2021: MsZ A/ volí 1.Jaroslava Terpitka, Bc., DiS.art ako poslanca MsZ do funkcií člena komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva, člena komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, člena komisie spoločenských vecí a kultúry.)  
   
      Dňa: 25.03.2020 12:35
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
maria ferkova     x
Jaroslav Terpitko      
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák      
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.54 - BOD č. 9 - Voľba poslanca do funkcií člena komisií MsZ, člena rady školy a člena dozornej rady  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 48/2021: MsZ B/ odvoláva JUDr. Evu Hudákovu z rady školy pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov)  
   
      Dňa: 25.03.2020 12:36
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák      
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova      
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč     x
Marek Hudák x    
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.55 - BOD č. 9 - Voľba poslanca do funkcií člena komisií MsZ, člena rady školy a člena dozornej rady  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 48/2021: MsZ C/ deleguje 1. Jaroslava Terpitka, Bc., DiS.art ako zástupcu mesta za člena rady školy pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov, 2. JUDr. Evu Hudákovu ako zástupcu mesta za člena rady školy pri ZŠ Wolkerova 10, Bardejov.)  
   
      Dňa: 25.03.2020 12:37
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip x    
Martin Šmilňák      
Peter Hudák x    
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco x    
Slavomír Hudák x    
evahudakova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
František Tkáč x    
Marek Hudák     x
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.56 - BOD č. 9 - Voľba poslanca do funkcií člena komisií MsZ, člena rady školy a člena dozornej rady  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 48/2021: MsZ D/ schvaľuje p. Kolesára za člena Dozornej rady Mestské lesy Bardejov, s.r.o.)  
   
      Dňa: 25.03.2020 12:39
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  11
B Proti  5
C Zdržal sa  5
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
maria ferkova   x  
Jaroslav Terpitko x    
Milan Pilip   x  
Martin Šmilňák      
Peter Hudák   x  
Ján Fotta x    
Jozef Pasternák x    
Miloš Dvorský x    
Marek Simco     x
Slavomír Hudák     x
evahudakova x    
Alexander Starinský   x  
Anton Duchnovský   x  
František Tkáč     x
Marek Hudák     x
Peter Simko x    
Veronika Markova x    
Slavomír Krok x    
Juraj Bochna      
Stanislav Soroka     x
Vladimír Savčinský x    
Pavol Goriščák x    
Michal Hanko x