XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.1 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 17.12.2020 09:51
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/22  95 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova     x
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.2 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. Milana Jána Pilipa: Doplniť program pod bodom 5: Riešenie personálneho obsadenia funkcie riaditeľa Centra sociálnych služieb v Bardejove)  
   
      Dňa: 17.12.2020 09:52
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  6/22  27 
B Proti  12/22  55 
C Zdržal sa  4/22  18 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova   x  
Jozef Pasternák   x  
Stanislav Soroka   x  
Michal Hanko   x  
Peter Simko     x
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova   x  
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák     x
Juraj Bochna     x
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok   x  
Martin Šmilňák     x
Vladimír Savčinský   x  
Marek Šimco   x  
Marek Hudak PSK   x  
Slavomir Hudak   x  
Ján Fotta   x  
František Tkáč   x  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.3 - BOD č. 3 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
   
(Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 17.12.2020 09:53
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/22  95 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  1/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK      
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.4 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 4)  
   
      Dňa: 17.12.2020 10:14
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  19/22  86 
B Proti  2/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák   x  
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák     x
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK   x  
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.5 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove  
   
(Poznámka: Uznesenie: Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. Petra Hudáka, PhD.: MsZ odporúča primátorovi mesta vypracovať vnútorný predpis vo forma smernice upravujúcej záväzné postupy Verejné obstarávanie pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa §117 z. 343/2015 Zb.z.)  
   
      Dňa: 17.12.2020 10:30
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  10/21  48 
B Proti  1/21 
C Zdržal sa  9/21  42 
Nehlasovali  1/21 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova     x
Jozef Pasternák     x
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko     x
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova   x  
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák     x
Juraj Bochna      
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok     x
Martin Šmilňák     x
Vladimír Savčinský     x
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Ján Fotta     x
František Tkáč     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.6 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 166/2020: MsZ berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č.89/153/2020)  
   
      Dňa: 17.12.2020 10:31
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  13/22  59 
B Proti  1/22 
C Zdržal sa  3/22  14 
Nehlasovali  5/22  23 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova     x
Alexander Starinský     x
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna      
Maroš Micenko      
Slavomír Krok      
Martin Šmilňák      
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco     x
Marek Hudak PSK   x  
Slavomir Hudak      
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.7 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove: a. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 167/2020: MsZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta)  
   
      Dňa: 17.12.2020 10:35
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  16/22  73 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  6/22  27 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova     x
Alexander Starinský     x
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip     x
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna     x
Maroš Micenko     x
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco     x
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.8 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove: b. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 168/2020: MsZ schvaľuje hlavnému kontrolórovi pôsobiacemu vo funkcii v roku 2019 odmenu vo výške 20% zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2019)  
   
      Dňa: 17.12.2020 10:36
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  8/22  36 
B Proti  9/22  41 
C Zdržal sa  2/22 
Nehlasovali  3/22  14 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka     x
Michal Hanko   x  
Peter Simko x    
Peter Hudák      
maria ferkova   x  
Alexander Starinský   x  
Anton Duchnovský   x  
eva hudakova      
Milan Pilip   x  
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna   x  
Maroš Micenko   x  
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák      
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco   x  
Marek Hudak PSK   x  
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.9 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 5)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:13
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  19/22  86 
B Proti  1/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  2/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko      
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko      
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco   x  
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.10 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie: Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Ing. Mareka Hudáka: Presunúť bod č. 19 do skupiny bodov)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:27
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  10/22  45 
B Proti  3/22  14 
C Zdržal sa  8/22  36 
Nehlasovali  1/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák     x
Stanislav Soroka     x
Michal Hanko   x  
Peter Simko     x
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský     x
Anton Duchnovský x    
eva hudakova   x  
Milan Pilip   x  
Pavol Goriščák     x
Juraj Bochna     x
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák      
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK     x
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.11 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 169/2020: MsZ neschvaľuje 1. Predaj nehnuteľností bod č. 1 CKN 5122/8, trvalé trávnaté plochy o výmere 108m2 zapísanej na LV č.6279 za stanovenú cenu 23,77€/m2+10% Pavlovi Marcinovi, z dôvodu hodného osobitého zreteľa)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:29
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  9/22  41 
B Proti  8/22  36 
C Zdržal sa  3/22  14 
Nehlasovali  2/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova   x  
Jozef Pasternák     x
Stanislav Soroka   x  
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova   x  
Alexander Starinský   x  
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip      
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna   x  
Maroš Micenko     x
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák      
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco   x  
Marek Hudak PSK   x  
Slavomir Hudak     x
Ján Fotta   x  
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.12 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 170/2020: MsZ schvaľuje 1. Predaj nehnuteľností bod č. 2 parcely CKN 302/40 o výmere 64m2, ostatná plocha a CKN 310/25 o výmere 59m2, záhrada vedené na LV 6279 v k.ú. Bardejov za stanovenú cenu 28,99€/m2 + 10% pre PhDr. Máriu Kicovú a Ing. Pavla Kicu z dôvodu hodného osobitného zreteľa)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:31
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  18/22  82 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  3/22  13 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka      
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák      
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip      
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.13 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 174/2020: MsZ schvaľuje 1. Predaj nehnuteľností bod č. 6 parcely E KN 5680/3 o výmere 45m2, ostatná plocha a časti parcely E KN 5599/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 70m2, vedené na LV 11832 v k.ú. Bardejov za stanovenú cenu 20,39€/m2 + 10% pre Slavomíra Vaňa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:32
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  19/22  86 
B Proti  1/22 
C Zdržal sa  2/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova     x
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova   x  
Alexander Starinský     x
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.14 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 175/2020: MsZ schvaľuje 1. Predaj nehnuteľností bod č. 7 odpredaj stavebného objektu "SO 11 - Kanalizačnej prípojky a SO 11.1 - Prekládka kanalizácie" týkajúcich sa stavby "Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov, východná časť 1.etapa" spoločnosti Východná vodárenská spoločnosť a.s. za cenu 1€, z dôvodu hodného osobitného zreteľa)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:33
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/22  95 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  1/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip      
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.15 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 176/2020: MsZ schvaľuje 3. Prenájom nehnuteľností bod č. 9 časti pozemku z parcely C KN 2070/147, C KN 2070/148 a C KN 2070/83 k.ú. Bardejov o výmere cca 25m2 vedené na LV 16106 za cenu 2,50€ ročne pre každé stojisko na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:35
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/22  95 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  1/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip      
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.16 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 177/2020: MsZ schvaľuje 3. Prenájom nehnuteľností bod č. 10 časti pozemku z parcely EKN 5248/2 o výmere cca 100m2 vedené na LV 16106 v k.ú. Bardejov za cenu 0,455€/m2/rok, na dobu neurčitú)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:36
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/22  95 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  1/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova      
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.17 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 178/2020: MsZ schvaľuje 3. Prenájom nehnuteľností bod č. 11 časti pozemku z parcely CKN 282/1 o výmere cca 4m2, vedenú na LV 15025 v k.ú. Bardejov za cenu 0,10€/m2 na dobu neurčitú)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:37
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  20/22  90 
B Proti  1/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák     x
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova   x  
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.18 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 179/2020: MsZ schvaľuje 3. Prenájom nehnuteľností bod č. 12 poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov, objekt RDP, 086 22 Kľušov za cenu vo výške 20€/ha ročne na dobu neurčitú. Nájomca zároveň uhradí nájomné od roku 2009 do roku 2019 vo výške 1875,67€)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:39
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  16/22  72 
B Proti  3/22  14 
C Zdržal sa  3/22  14 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák     x
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova   x  
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko   x  
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco     x
Marek Hudak PSK   x  
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.19 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 180/2020: MsZ schvaľuje 3. Prenájom nehnuteľností bod č. 13 časti pozemku z parcely CKN 1565/1 o výmere 6m2 nájomcovi Norbert Sloboda - NORTIM za symbolické 1€/m2/mesiac na dobu neurčitú)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:40
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  20/22  90 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  1/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka      
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova     x
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.20 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 171/2020, 172/2020, 173/2020: MsZ schvaľuje 1. Predaj nehnuteľností body č. 3, 4, 5 vyhlásením obchodnej verejnej súťaže)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:42
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  15/22  68 
B Proti  5/22  23 
C Zdržal sa  2/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova   x  
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský   x  
Anton Duchnovský   x  
eva hudakova x    
Milan Pilip   x  
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco     x
Marek Hudak PSK   x  
Slavomir Hudak     x
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.21 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 181/2020, 182/2020: MsZ schvaľuje 3. Prenájom nehnuteľností žiadosť o zriadenie vecného bremena pod bodmi č. 14 a 15)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:43
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  20/22  90 
B Proti  1/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák   x  
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco     x
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.22 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 183/2020: MsZ schvaľuje 3. Prenájom nehnuteľností bod č. 16 zmenu výmery nájmu v objekte MHPP Bardejov - DLK BJ s r.o. - navýšenie výmery výrobných priestorov o 155m2 za podmienok už uzatvorenej Zmluvy o nájme nebytových priestorov)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:45
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  22/22  100 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.23 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 184/2020: MsZ schvaľuje 3. Prenájom nehnuteľností bod č. 17 doplnenie parcely CKN 3803/15 za účelom realizácie vodovodnej prípojky a prepojovacieho plynovodu za už schválených podmienok - Uznesenie č. 121/2020)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:46
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  19/22  86 
B Proti  2/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák   x  
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko     x
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK   x  
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.24 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 185/2020: MsZ schvaľuje 3. Prenájom nehnuteľností bod č. 18 zverenie realizovanej doposiaľ neskolaudovanej stavby "Cyklochodník Toplianska ulica Bardejov" do správy Bardejovskému podniku služieb m.p. Bardejov)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:47
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  19/22  86 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  3/22  14 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák      
maria ferkova x    
Alexander Starinský      
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco      
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.25 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 186/2020, 187/2020, 188/2020, 189/2020, 190/2020, 191/2020, 192/2020, 193/2020, 194/2020: MsZ neschvaľuje Predaj nehnuteľností pod bodmi č. 19, 20, 21, 22, 23, 24, Prenájom nehnuteľností pod bodmi č. 25 a 26, Zníženie kúpnej ceny pod bodom č. 27)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:48
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  14/22  64 
B Proti  2/22 
C Zdržal sa  5/22  22 
Nehlasovali  1/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka      
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova     x
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko     x
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák     x
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco   x  
Marek Hudak PSK   x  
Slavomir Hudak     x
Ján Fotta x    
František Tkáč     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.26 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 195/2020: MsZ berie na vedomie informácie pod bodmi č. 28 a 29)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:50
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  19/22  86 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  2/22 
Nehlasovali  1/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák      
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko     x
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK     x
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.27 - BOD č. 5 - Návrh nakladania s majetkom mesta - a. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 196/2020: MsZ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta - nebytový priestor Stocklova 11, prízemie pre spološnosť LOKOMEDIA s.r.o., BJ pre účely ateliéru, so zníženým nájomným dohodou za ateliér 11,95€/m2/rok, spoločné priestory 5,32€/m2/rok od 1.12.2020)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:51
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/22  95 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský     x
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.28 - BOD č. 6 - Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 6)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:58
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  20/22  91 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  2/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova      
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko      
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.29 - BOD č. 6 - Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 197/2020: MsZ schvaľuje III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020)  
   
      Dňa: 17.12.2020 11:59
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  19/22  86 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  2/22 
Nehlasovali  1/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova     x
Alexander Starinský      
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna     x
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.30 - BOD č. 6 - Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 - a. Návrh na zmenu rozpočtu, modernizácie, rekonštr. opráv a údržby maj. mesta spol. Bardbyt, s.r.o. pre rok 2020  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 198/2020: MsZ 1. schvaľuje zmenu rozpočtu spoločnosti BARDBYT, s.r.o. pre rok 2020, 2. berie na vedomie Stanovisko Dozornej rady spoločnosti BARDBYT, s.r.o.)  
   
      Dňa: 17.12.2020 12:01
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/22  95 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova     x
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.31 - BOD č. 6 - Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 - b. Návrh na zmenu rozpočtu m. p. Bapos na rok 2020  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 199/2020: MsZ schvaľuje Návrh zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2020)  
   
      Dňa: 17.12.2020 12:02
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/22  95 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova     x
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.32 - BOD č. 7 - Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 a roky 2022, 2023  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 7)  
   
      Dňa: 17.12.2020 12:42
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  22/22  100 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.33 - BOD č. 7 - Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 a roky 2022, 2023  
   
(Poznámka: Uznesenie: Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Mgr. Milana Jána Pilipa: 1. Vo výdavkovom programe č. 7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania, podprogram č. 1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania, ukazovateľ č. 1 Kultúrno-turistické centrum znížiť navrhovaný rozpočet v bežných výdavkoch zo sumy 182935€ na sumu 50000€. 2. Rovnakým pomerom znížiť položky na účtoch 610, 620, 630 a 640. 3. Sumu 132935€ presunúť do programu č. 8 Životné prostredie a územný plán, podprogram č. 4 Iná činnosť v rozvoji mesta, ukazovateľ č. 4 Štúdie, expertízy, posudky. 4. Upraviť príslušné tabuľky, materiály.)  
   
      Dňa: 17.12.2020 12:45
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  5/22  23 
B Proti  14/22  63 
C Zdržal sa  2/22 
Nehlasovali  1/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova   x  
Jozef Pasternák   x  
Stanislav Soroka   x  
Michal Hanko   x  
Peter Simko   x  
Peter Hudák   x  
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova   x  
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák   x  
Juraj Bochna     x
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok   x  
Martin Šmilňák   x  
Vladimír Savčinský   x  
Marek Šimco   x  
Marek Hudak PSK     x
Slavomir Hudak   x  
Ján Fotta      
František Tkáč   x  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.34 - BOD č. 7 - Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 a roky 2022, 2023  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 200/2020: MsZ schvaľuje 1. Programový rozpočet mesta na rok 2021 podľa príloh č. 1 až č. 15 a prílohy č. 29, 31, 32, 34, 2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2021, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov, 3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č. 31.)  
   
      Dňa: 17.12.2020 12:48
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  16/22  73 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  6/22  27 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova     x
Alexander Starinský     x
Anton Duchnovský     x
eva hudakova x    
Milan Pilip     x
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna     x
Maroš Micenko     x
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.35 - BOD č. 7 - Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 a roky 2022, 2023  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 200/2020: MsZ berie na vedomie 1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2022, 2023 podľa príloh č. 1, 2, 16 až č. 29, 31, 32, 34)  
   
      Dňa: 17.12.2020 12:50
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  16/22  73 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  6/22  27 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova     x
Alexander Starinský     x
Anton Duchnovský     x
eva hudakova x    
Milan Pilip     x
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna     x
Maroš Micenko     x
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.36 - BOD č. 7 - Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 a roky 2022, 2023 - a. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 200/2020: MsZ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 a roky 2022, 2023)  
   
      Dňa: 17.12.2020 12:51
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  16/22  73 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  5/22  22 
Nehlasovali  1/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova     x
Alexander Starinský     x
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip     x
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna     x
Maroš Micenko     x
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK      
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.37 - BOD č. 7 - Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 a roky 2022, 2023 - b. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 201/2020: MsZ schvaľuje rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu BAPOS m. p. Bardejov na rok 2021 podľa prílohy č.1)  
   
      Dňa: 17.12.2020 12:52
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  20/22  90 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  1/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova      
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip     x
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.38 - BOD č. 8 - Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 8)  
   
      Dňa: 17.12.2020 12:57
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  22/22  100 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.39 - BOD č. 8 - Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2021 - a. Bapos, m. p.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 202/2020: MsZ schvaľuje Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2021 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov podľa prílohy č. 7)  
   
      Dňa: 17.12.2020 12:59
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/22  95 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko     x
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.40 - BOD č. 8 - Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2021 - b. ZUŠ M. Vileca  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 202/2020: MsZ schvaľuje Návrh rozpočtu ZUŠ M. Vileca na rok 2021)  
   
      Dňa: 17.12.2020 13:00
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  22/22  100 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.41 - BOD č. 9 - Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 9)  
   
      Dňa: 17.12.2020 13:01
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  22/22  100 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.42 - BOD č. 9 - Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2021 - a. Bardbyt, s.r.o.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 203/2020: MsZ 1. schvaľuje návrh rozpočtu spoločnosti BARDBYT, s.r.o. a plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mestu spoločnosťou BARDBYT, s.r.o. pre rok 2021, 2. berie na vedomie Stanovisko Dozornej rady spoločnosti BARDBYT, s.r.o.)  
   
      Dňa: 17.12.2020 13:03
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  19/22  86 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  2/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák      
maria ferkova     x
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta      
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.43 - BOD č. 9 - Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2021 - b. Bardterm, s.r.o.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 203/2020: MsZ 1. schvaľuje Návrh rozpočtu a návrh investičného plánu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., pre rok 2021, 2. berie na vedomie Stanovisko DR k návrhu rozpočtu a návrhu investičného plánu na rok 2021)  
   
      Dňa: 17.12.2020 13:04
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  20/22  90 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  1/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova     x
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta      
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.44 - BOD č. 9 - Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2021 - c. BTS, s.r.o.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 203/2020: MsZ 1. schvaľuje Návrh rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. pre rok 2021, 2. berie na vedomie Stanovisko Dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o.)  
   
      Dňa: 17.12.2020 13:05
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  19/22  86 
B Proti  1/22 
C Zdržal sa  2/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák   x  
maria ferkova     x
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna     x
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.45 - BOD č. 9 - Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2021 - d. Mestské Lesy, s.r.o.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 203/2020: MsZ 1. schvaľuje Návrh rozpočtu a návrh investičného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. pre rok 2021, 2. berie na vedomie Stanovisko dozornej rady)  
   
      Dňa: 17.12.2020 13:06
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/22  95 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova     x
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.46 - BOD č. 9 - Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2021 - e. Ekobard, a.s.  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 203/2020: MsZ 1. schvaľuje Návrh rozpočtu spoločnossti EKOBARD, a.s. na rok 2021, 2. berie na vedomie stanovisko dozornej rady)  
   
      Dňa: 17.12.2020 13:08
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/22  95 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova     x
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.47 - BOD č. 10 - Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 10)  
   
      Dňa: 17.12.2020 13:09
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  22/22  100 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.48 - BOD č. 10 - Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 204/2020: MsZ schvaľuje Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na I. polrok 2021 podľa prílohy)  
   
      Dňa: 17.12.2020 13:11
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  22/22  100 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.49 - BOD č. 10 - Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2021 - a. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 205/2020: MsZ 1. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021, 2. poveruje hlavného kontrolóra na výkon kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021)  
   
      Dňa: 17.12.2020 13:12
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/22  95 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  1/22 
Nehlasovali  0/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko     x
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.50 - BOD č. 11 - Správa nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31.12.2019  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 11)  
   
      Dňa: 17.12.2020 13:14
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/22  95 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  1/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta      
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.51 - BOD č. 11 - Správa nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31.12.2019  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 206/2020: MsZ berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31.12.2019)  
   
      Dňa: 17.12.2020 13:15
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/22  95 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  1/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta      
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.52 - BOD č. 11 - Správa nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31.12.2019 - a. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2019, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 206/2020: MsZ berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2019, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov)  
   
      Dňa: 17.12.2020 13:16
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  20/22  91 
B Proti  0/22 
C Zdržal sa  0/22 
Nehlasovali  2/22 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský      
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip      
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna x    
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.53 - BOD č. 12 - Návrh na schválenie žiadosti o NFP "Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba"  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 12)  
   
      Dňa: 17.12.2020 13:27
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  20/21  95 
B Proti  0/21 
C Zdržal sa  0/21 
Nehlasovali  1/21 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák x    
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna      
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.54 - BOD č. 12 - Návrh na schválenie žiadosti o NFP "Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba"  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 207/2020: MsZ schvaľuje a.) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom "Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba" v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, b.) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5%, t.j. 21200€ z celkových výdavkov projektu, c.) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov)  
   
      Dňa: 17.12.2020 13:30
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  19/21  90 
B Proti  0/21 
C Zdržal sa  1/21 
Nehlasovali  1/21 
 
Prítomní A B C
Veronika Markova x    
Jozef Pasternák x    
Stanislav Soroka x    
Michal Hanko x    
Peter Simko x    
Peter Hudák     x
maria ferkova x    
Alexander Starinský x    
Anton Duchnovský x    
eva hudakova x    
Milan Pilip x    
Pavol Goriščák x    
Juraj Bochna      
Maroš Micenko x    
Slavomír Krok x    
Martin Šmilňák x    
Vladimír Savčinský x    
Marek Šimco x    
Marek Hudak PSK x    
Slavomir Hudak x    
František Tkáč x