XVI. Zasadnutie MsZ v Bardejove
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.1 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 26.11.2020 09:31
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  19/23  83 
B Proti  3/23  13 
C Zdrzal sa  1/23 
Nehlasovali  0/23 
 
Prítomní A B C
maria ferkova   x  
martin šmilňák x    
Peter Hudák x    
eva hudakova x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Petruš x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa   x  
Milos Dvorsky x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Marek Šimco x    
Michal Hanko   x  
Milan Pilip x    
Marek Hudák     x
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.2 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. Petra Hudáka, PhD.: Stiahnúť z rokovania 10. bod programu: Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov)  
   
      Dňa: 26.11.2020 09:33
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  6/23  26 
B Proti  14/23  61 
C Zdržal sa  3/23  13 
Nehlasovali  0/23 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
martin šmilňák   x  
Peter Hudák x    
eva hudakova   x  
Alexander Starinský   x  
Jozef Pasternák   x  
Slavomír Krok   x  
Anton Duchnovský   x  
Peter Petruš     x
Peter Simko   x  
Juraj Bochňa x    
Milos Dvorsky   x  
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák   x  
Slavomir Hudak   x  
Ján Fotta     x
Marek Šimco   x  
Michal Hanko   x  
Milan Pilip   x  
Marek Hudák x    
František Tkáč     x
Vladimír Savčinský   x  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.3 - BOD č. 3 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
   
(Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 26.11.2020 09:34
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  23/23  100 
B Proti  0/23 
C Zdržal sa  0/23 
Nehlasovali  0/23 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
martin šmilňák x    
Peter Hudák x    
eva hudakova x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Petruš x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Milos Dvorsky x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Marek Šimco x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.4 - BOD č. 4 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 4)  
   
      Dňa: 26.11.2020 09:42
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  23/23  100 
B Proti  0/23 
C Zdržal sa  0/23 
Nehlasovali  0/23 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
martin šmilňák x    
Peter Hudák x    
eva hudakova x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Petruš x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Milos Dvorsky x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Marek Šimco x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.5 - BOD č. 4 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 153/2020-M: MsZ schvaľuje 1. Predaj nehnuteľností bod č. 1 EKN 511/1 o výmere 10 710 m2 a EKN 511/3 o výmere 3 015 m2 za kúpnu cenu 13 €/m2 z dôvodu osobitného zreteľa spoločnosti JUTEX, s.r.o., Bodovce)  
   
      Dňa: 26.11.2020 09:45
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  19/24  79 
B Proti  3/24  13 
C Zdržal sa  1/24 
Nehlasovali  1/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova     x
martin šmilňák x    
Peter Hudák   x  
eva hudakova x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Petruš x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa   x  
Milos Dvorsky x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko   x  
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Marek Šimco x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Marek Hudák x    
Veronika Markova      
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.6 - BOD č. 4 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 154/2020-M: MsZ schvaľuje 2. Zníženie nájomného bod č. 2 spoločnosti GOTANA, s.r.o. vo výške 500 € mesačne od 01.12.2020 do doby spojazdnenia nákladných výťahov v HPP)  
   
      Dňa: 26.11.2020 09:47
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  22/24  92 
B Proti  0/24 
C Zdržal sa  1/24 
Nehlasovali  1/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
martin šmilňák x    
Peter Hudák x    
eva hudakova x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Petruš x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Milos Dvorsky x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Marek Šimco     x
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Marek Hudák x    
Veronika Markova      
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.7 - BOD č. 4 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 155/2020-M: MsZ schvaľuje 3. Zmenu nájomcu bod č. 3 na parcele CKN 2070/6 o výmere 18 m2, z nájomcu Jaromír Zdziebko - GROUPSTAV, s.r.o. na nového nájomcu KAPA-PRESS, s.r.o., Košice)  
   
      Dňa: 26.11.2020 09:48
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  22/23  96 
B Proti  0/23 
C Zdržal sa  0/23 
Nehlasovali  1/23 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
martin šmilňák x    
Peter Hudák x    
eva hudakova      
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Petruš x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Milos Dvorsky x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Marek Šimco x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.8 - BOD č. 4 - časť a) - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 156/2020-M: MsZ schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta pre Mesto Bardejov oddelenie školstva a telesnej kultúry s využitím kancelárie)  
   
      Dňa: 26.11.2020 09:50
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  23/23  100 
B Proti  0/23 
C Zdržal sa  0/23 
Nehlasovali  0/23 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
martin šmilňák x    
Peter Hudák x    
eva hudakova x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Petruš x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Milos Dvorsky x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Marek Šimco x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Marek Hudák x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.9 - BOD č. 5 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 5)  
   
      Dňa: 26.11.2020 11:09
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  23/24  96 
B Proti  1/24 
C Zdržal sa  0/24 
Nehlasovali  0/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova   x  
martin šmilňák x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Marek Hudák x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.10 - BOD č. 5 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní  
   
(Poznámka: Uznesenie: Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne Ing. Márie Ferkovej: "zníženie zvýšenia daní na 20% oproti pôvodnému návrhu")  
   
      Dňa: 26.11.2020 11:09
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  6/24  25 
B Proti  11/24  46 
C Zdržal sa  7/24  29 
Nehlasovali  0/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
martin šmilňák     x
Peter Hudák   x  
Alexander Starinský     x
Jozef Pasternák   x  
Slavomír Krok   x  
Anton Duchnovský x    
Peter Simko     x
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka     x
Maroš Micenko     x
Pavol Goriščák     x
Slavomir Hudak   x  
Ján Fotta   x  
Michal Hanko   x  
Milan Pilip x    
Marek Hudák x    
Veronika markova   x  
Peter Petruš   x  
Marek Šimco     x
eva hudakova   x  
Milos Dvorsky   x  
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský   x  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.11 - BOD č. 5 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 157/2020-M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní)  
   
      Dňa: 26.11.2020 11:12
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  17/24  71 
B Proti  7/24  29 
C Zdržal sa  0/24 
Nehlasovali  0/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova   x  
martin šmilňák x    
Peter Hudák   x  
Alexander Starinský   x  
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský   x  
Peter Simko x    
Juraj Bochňa   x  
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko   x  
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip   x  
Marek Hudák x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.12 - BOD č. 6 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 6)  
   
      Dňa: 26.11.2020 11:17
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  24/24  100 
B Proti  0/24 
C Zdržal sa  0/24 
Nehlasovali  0/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
martin šmilňák x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Marek Hudák x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.13 - BOD č. 6 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 158/2020-M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)  
   
      Dňa: 26.11.2020 11:18
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  23/24  96 
B Proti  1/24 
C Zdržal sa  0/24 
Nehlasovali  0/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
martin šmilňák x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko   x  
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Marek Hudák x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.14 - BOD č. 7 - Návrh VZN Mesta Bardejov o miestnom poplatku za rozvoj  
   
(Poznámka: Procedulárne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 7)  
   
      Dňa: 26.11.2020 11:55
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  22/23  96 
B Proti  0/23 
C Zdržal sa  0/23 
Nehlasovali  1/23 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
martin šmilňák x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka      
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Marek Hudák x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.15 - BOD č. 7 (pôv. bod č. 8) - Návrh VZN Mesta Bardejov o príspevkoch v školách a školských zariadeniach  
   
(Poznámka: Procedulárne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 7)  
   
      Dňa: 26.11.2020 12:20
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  24/24  100 
B Proti  0/24 
C Zdržal sa  0/24 
Nehlasovali  0/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
martin šmilňák x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Marek Hudák x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.16 - BOD č. 7 (pôv. bod č. 8) - Návrh VZN Mesta Bardejov o príspevkoch v školách a školských zariadeniach  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 159/2020-M: MsZ A) schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov o príspevkoch v školách a školských zariadeniach)  
   
      Dňa: 26.11.2020 12:21
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  23/24  96 
B Proti  0/24 
C Zdržal sa  0/24 
Nehlasovali  1/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
martin šmilňák x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Marek Hudák      
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.17 - BOD č. 8 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 8)  
   
      Dňa: 26.11.2020 12:56
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  24/24  100 
B Proti  0/24 
C Zdržal sa  0/24 
Nehlasovali  0/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
martin šmilňák x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Marek Hudák x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.18 - BOD č. 8 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 160/2020-M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov)  
   
      Dňa: 26.11.2020 12:58
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  19/24  79 
B Proti  1/24 
C Zdržal sa  4/24  17 
Nehlasovali  0/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
martin šmilňák x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský     x
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský     x
Peter Simko x    
Juraj Bochňa     x
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko     x
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip   x  
Marek Hudák x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.19 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov: ZaD č. 38, ZaD č. 39  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 9)  
   
      Dňa: 26.11.2020 13:30
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  23/24  96 
B Proti  0/24 
C Zdržal sa  1/24 
Nehlasovali  0/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova     x
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.20 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov: ZaD č. 38  
   
(Poznámka: Uznesenie: Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Mgr. Petra Hudáka, PhD.: "Z bodu B.1 vypustiť lokalitu ´b´ a doplniť ju do bodu C")  
   
      Dňa: 26.11.2020 13:49
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  14/24  58 
B Proti  3/24  13 
C Zdržal sa  6/24  25 
Nehlasovali  1/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský     x
Jozef Pasternák   x  
Slavomír Krok     x
Anton Duchnovský x    
Peter Simko     x
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák     x
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta     x
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Veronika markova   x  
Peter Petruš      
Marek Šimco x    
eva hudakova   x  
Milos Dvorsky x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.21 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov: ZaD č. 38  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 161/2020-M: MsZ A) berie na vedomie A.1. Stanovisko Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Prešove č. j. OU-PO-OVBP1/2020/....../...... podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, A.2. Správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu zmeny územného plánu mesta, zmena č.38)  
   
      Dňa: 26.11.2020 13:51
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  22/24  92 
B Proti  0/24 
C Zdržal sa  1/24 
Nehlasovali  1/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova     x
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko      
Milan Pilip x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.22 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov: ZaD č. 38  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 161/2020-M: MsZ B) schvaľuje B.1 Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu č.38 v lokalitách a), e), h), j), l), m), p), r), t), w), y), B.2 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov, zmena č.38 s účinnosťou 15-ym dňom od vyvesenia, B.3 Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN M Bardejov, zmena č.38)  
   
      Dňa: 26.11.2020 13:53
 
 
  Hlasovania výsledky %
A Za  22/24  92 
B Proti  0/24 
C Zdržal sa  2/24 
Nehlasovali  0/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova     x
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko     x
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
Marek Hudak x    
martin šmilňák x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.23 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov: ZaD č. 38  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 161/2020-M: MsZ C) neschvaľuje Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu č.38 v lokalitách b), c), d),f), g), i), k), n), o), q), s), u), v), x), z).)  
   
      Dňa: 26.11.2020 13:54
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  20/24  83 
B Proti  0/24 
C Zdržal sa  4/24  17 
Nehlasovali  0/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák     x
Slavomír Krok     x
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta     x
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
Marek Hudak     x
martin šmilňák x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.24 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov: ZaD č. 38  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 161/2020-M: MsZ D) žiada primátora mesta prostredníctvom Mestského úradu Bardejov v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona: zverejniť záväzné časti ÚPN M Bardejov zmena č.38 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta najmenej na 30 dní, zabezpečiť spracovanie čistopisu ÚPN M Bardejov, zmena č.38 a zaslanie jednej sady Okr. úradu Prešov – odboru výstavby a bytovej politiky, zabezpečiť označenie textovej časti ÚPN M Bardejov, zmena č.38, hlavných výkresov a záväznej časti schvaľovacou doložkou, ktorá bude obsahovať označenie schvaľovacieho orgánu, číslo uznesenia s dátumom schválenia a odtlačkom pečiatky, menom oprávnenej osoby s jej podpisom, spracovať registračný list ÚPN M Bardejov, zmena č.38 a spolu s kópiou uznesenia o schválení ho doručiť na Ministerstvo dopravy a výstavby SR.)  
   
      Dňa: 26.11.2020 13:56
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  20/24  83 
B Proti  0/24 
C Zdržal sa  3/24  13 
Nehlasovali  1/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova     x
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák     x
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
Marek Hudak     x
martin šmilňák      
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.25 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov: ZaD č. 39  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 162/2020-M: MsZ A) berie na vedomie A.1. Stanovisko Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Prešove č. j. OU-PO-OVBP1/2020/044419/107793 zo dňa 28.9.2020 podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, A.2. Správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu zmeny územného plánu mesta, zmena č.39)  
   
      Dňa: 26.11.2020 13:58
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/24  88 
B Proti  0/24 
C Zdržal sa  2/24 
Nehlasovali  1/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova     x
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák      
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
Marek Hudak     x
martin šmilňák x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.26 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov: ZaD č. 39  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 162/2020-M: MsZ B) schvaľuje B.1 Územný plán Mesta Bardejov ÚPN M Bardejov) zmenu č.39, B.2 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov, zmena č.39 s účinnosťou 15-ym dňom od vyvesenia, B.3 Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN M Bardejov, zmena č.39)  
   
      Dňa: 26.11.2020 14:00
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/24  88 
B Proti  0/24 
C Zdržal sa  3/24  12 
Nehlasovali  0/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova     x
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko     x
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
Marek Hudak     x
martin šmilňák x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.27 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov: ZaD č. 39  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 162/2020-M: MsZ C) žiada primátora mesta prostredníctvom Mestského úradu Bardejov v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD poda § 2a stavebného zákona: zverejniť záväzné časti ÚPN M Bardejov zmena č.39 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta najmenej na 30 dní, zabezpečiť spracovanie čistopisu ÚPN M Bardejov, zmena č.39 a zaslanie jednej sady Okresnému úradu Prešov – odboru výstavby a bytovej politiky, zabezpečiť označenie textovej časti ÚPN M Bardejov, zmena č.39, hlavných výkresov a záväznej časti schvaľovacou doložkou, ktorá bude obsahovať označenie schvaľovacieho orgánu, číslo uznesenia s dátumom schválenia a odtlačkom pečiatky, menom oprávnenej osoby s jej podpisom, spracovať registračný list ÚPN M Bardejov, zmena č.39 a spolu s kópiou uznesenia o schválení ho doručiť na Ministerstvo dopravy a výstavby SR)  
   
      Dňa: 26.11.2020 14:02
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/24  88 
B Proti  0/24 
C Zdržal sa  3/24  12 
Nehlasovali  0/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova     x
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko     x
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
Marek Hudak     x
martin šmilňák x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.28 - BOD č. 10 - Návrh na schválenie žiadosti o NFP  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 10)  
   
      Dňa: 26.11.2020 14:33
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  22/24  92 
B Proti  0/24 
C Zdržal sa  1/24 
Nehlasovali  1/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
Marek Hudak     x
martin šmilňák      
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.29 - BOD č. 10 - Návrh na schválenie žiadosti o NFP  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 163/2020-M: MsZ schvaľuje a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – Námestie času“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, b)zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5% t. j. 20 000, - EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške 400 000, - EUR, c) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov vo výške 120 000,- EUR, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.)  
   
      Dňa: 26.11.2020 14:35
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  10/24  42 
B Proti  6/24  25 
C Zdržal sa  8/24  33 
Nehlasovali  0/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova   x  
Peter Hudák   x  
Alexander Starinský   x  
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský   x  
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka     x
Maroš Micenko   x  
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak     x
Ján Fotta     x
Michal Hanko x    
Milan Pilip   x  
Veronika markova     x
Peter Petruš x    
Marek Šimco     x
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
Marek Hudak     x
martin šmilňák     x
František Tkáč     x
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.30 - BOD č. 10 - Návrh na schválenie žiadosti o NFP  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 164/2020-M: MsZ schvaľuje a) predloženie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2020 na Činnosť C2 s názvom projektu „Doplnenie technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov, b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 7 744,50,- EUR (5% z oprávnených výdavkov projektu) t.j. vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 154 890,00, - EUR a poskytnutej dotácie 147 145,50,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia dotácii, d) zabezpečenie financovania prípadných ďalších neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta“)  
   
      Dňa: 26.11.2020 14:37
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  21/24  88 
B Proti  0/24 
C Zdržal sa  3/24  12 
Nehlasovali  0/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka     x
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Veronika markova x    
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
Marek Hudak     x
martin šmilňák x    
František Tkáč     x
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.31 - BOD č. 10 - Návrh na schválenie žiadosti o NFP  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 165/2020-M: MsZ schvaľuje a) predloženie žiadosti o dotáciu pre projekt „Podpora elektromobility v Bardejove – budovanie nabíjacej infraštruktúry“, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta, kód výzvy: č.: 11378/2020-4210-52028. b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 4.850,- EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške 19.850, - EUR, c) webové sídlo žiadateľa so zverejneným uznesením: https://www.bardejov.sk/samosprava/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa)  
   
      Dňa: 26.11.2020 14:39
 
 
  Hlasovania Výsledky %
A Za  22/24  92 
B Proti  0/24 
C Zdržal sa  1/24 
Nehlasovali  1/24 
 
Prítomní A B C
maria ferkova x    
Peter Hudák x    
Alexander Starinský x    
Jozef Pasternák x    
Slavomír Krok x    
Anton Duchnovský x    
Peter Simko x    
Juraj Bochňa x    
Stanislav Soroka x    
Maroš Micenko x    
Pavol Goriščák x    
Slavomir Hudak x    
Ján Fotta x    
Michal Hanko x    
Milan Pilip x    
Veronika markova      
Peter Petruš x    
Marek Šimco x    
eva hudakova x    
Milos Dvorsky x    
Marek Hudak     x
martin šmilňák x    
František Tkáč x    
Vladimír Savčinský x