HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XV. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 01.10.2020


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 2
Schválenie programu - Hlasovanie o návrhu primátora mesta: Zahrnúť do rokovania 14. bod programu: Vzdanie sa členstva v Dozornej rade spol. Ekobard, a. s.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 3
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 4
Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstv v Bardejove - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  

   Nehlasovali:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 5
Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstv v Bardejove - Uznesenie č. 89/2020: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 8-88/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 6
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 7
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra - Uznesenie č. 90/2020: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 8
Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2020, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2020 - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 9
Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2020, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2020 - Uznesenie č. 91/2020: MsZ A) berie na vedomie 1. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2020, 2. Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu mesta za I. polrok 2020, 3. Hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 10
Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2020 v obchodných spoločnostiach mesta: - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 11
Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2020 v obchodných spoločnostiach mesta:Bardbyt, s. r. o., - Uznesenie č. 92/2020: MsZ A) berie na vedomie 1. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2020 v obchodnej spol. Bardbyt, s. r. o., 2. Stanovisko Dozornej rady spol. Bardbyt, s. r. o. k plneniu rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2020 v obchodnej spol. Bardbyt, s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 12
Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2020 v obchodných spoločnostiach mesta:Bardterm, s. r. o., - Uznesenie č. 92/2020: MsZ A) berie na vedomie 3. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2020 obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o., 4. Stanovisko Dozornej rady spol. Bardterm, s. r. o. k Plneniu rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2020 obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 13
Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2020 v obchodných spoločnostiach mesta:BTS, s. r. o. , - Uznesenie č. 92/2020: MsZ A) berie na vedomie 5. Správu o plnení rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k 30. 6. 2020, 6. Stanovisko Dozornej rady BTS, s. r. o. k Správe o plnení rozpočtu BTS, s. r. o. k 30. 6. 2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 14
Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2020 v obchodných spoločnostiach mesta:Mestské Lesy, s. r. o., - Uznesenie č. 92/2020: MsZ A) berie na vedomie 7. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2020 v spol. Ekobard, a. s., 8. Stanovisko Dozornej rady spol. Ekobard, a. s. k plneniu rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2020 v spol. Ekobard, a. s.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 15
Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2020 v obchodných spoločnostiach mesta:Ekobard, a. s. - Uznesenie č. 92/2020: MsZ A) berie na vedomie 9. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2020 v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o., 10. Stanovisko Dozornej rady spol. Mestské Lesy, s. r. o. k plneniu rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2020 v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 16
Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2020: - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 17
Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2020: m. p. Bapos - Uznesenie č. 93/2020: MsZ A) berie na vedomie 1. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a zéväzkov k 30. 6. 2020 v m. p. Bapos
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 18
Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2020: ZUŠ M. Vileca - Uznesenie č. 93/2020: MsZ A) berie na vedomie 2. Plnenie rozpočtu Základnej umeleckej školy Michala Vileca za II. Q. 2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 19
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
Mgr. Martin Šmilňák      

   Zdržali sa:
Ing. Marek Hudák      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Mária Ferková    


Číslo hlasovania: 20
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 105/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Poslanecký návrh Mgr. Mareka Hudáka na odpredaj spoluvlastníckeho podielu 9/10 na parcele C KN 6627 o výmere 794 m 2 - orná pôda, číslo LV 17012 v k. ú. Bardejov. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu 9/10 za cenu 20 EUR/m2 pre Ing. Hajdu Slavomír MBA, Sázavského 6, 085 01 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák

   Proti:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Milan Ján Pilip Bc. Stanislav Soroka  

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Maroš Micenko    


Číslo hlasovania: 21
Návrh nakladania s majetkom mesta - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Šmilňáka k bodu č. 2: "Navrhujem zmeniť cenu z 21,75 EUR/m2 na 15,00 EUR/m2"
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák

   Zdržali sa:
Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip Bc. Stanislav Soroka  

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 22
Návrh nakladania s majetkom mesta - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne Ferkovej k bodu č. 27: "Vynechať bod 27, dokiaľ nebudú všetky stanoviská."
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 6
Proti: 3
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh nebol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Ing. Marek Hudák Ing. Maroš Micenko
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Martin Šmilňák    

   Proti:
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Peter Simko  

   Zdržali sa:
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský    


Číslo hlasovania: 23
Návrh nakladania s majetkom mesta - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne Ferkovej k bodu č. 20: "Vynechať bod 20, prenájom majetku, dokiaľ neuhradí dlžné nájomné."
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Návrh nebol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip
Mgr. Alexander Starinský      

   Proti:
JUDr. Eva Hudáková      

   Zdržali sa:
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Martin Šmilňák

   Nehlasovali:
Bc. Stanislav Soroka      


Číslo hlasovania: 24
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 94/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Predaj nehnuteľnosti bod č. 1 parcely E KN č. 5024 o výmere 1 380 m2 za cenu 15 EUR/m2 pre MSc. Petra Kurnáta, Bardejovské Kúpele
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
Mgr. Martin Šmilňák      

   Proti:
Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko    


Číslo hlasovania: 25
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 95/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Predaj nehnuteľnosti bod č. 2 časti pozemku z parcely na základe GO plánu č. 37119192-67/2020 a to novoytvorenú parcelu CKN 2697/7 o výmere 110 m2 za cenu 15 EUR/m2 pre Občianske združenie Mičkova, 433/8, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák

   Zdržali sa:
Ing. Maroš Micenko Bc. Stanislav Soroka    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš. MBA      


Číslo hlasovania: 26
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 96/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Predaj nehnuteľnosti bod č. 3 pre CENOZA s.r.o., Duklianska 1434, Bardejov, v zastúpení konateľom Ing. Milanom Hrivňakom, Zlaté 11. Predmetné pozemky sú vedené na LV 6279 za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 41/2020 vo výške 18,82 EUR/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 27
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 98/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Predaj podielov pod bodom č. 5 vo vlastníctve Mesta Bardejov v areáli bývalého v.d. Snaha Bardejov za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 18.82 EUR/m2 + 10 % pre Peter Herstek - WOODHER - ATYPICKÉ STOLÁRSTVO, Bartošovce 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 28
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 99/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Predaj pozemku pod bodom č. 6 za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 18.82 EUR/m2 + 10 % pre Dušana Marinka, Kukorelliho 2944/55, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Martin Šmilňák  

   Proti:
Ing. Mária Ferková      

   Zdržali sa:
Ing. Marek Hudák Ing. Maroš Micenko Mgr. Alexander Starinský  


Číslo hlasovania: 29
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 100/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Predaj časti pozemku pod bodom č. 7 za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 5,81 EUR/m2 + 10% pre Ing. Mariána Miškanina, PhD., Medveďovej 14, Bratislava
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 30
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 103/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Predaj pozemkov pod bodom č. 10 v k.ú. Bardejovská Nová Ves za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 6,63 EUR/m2 pre spol. SCHOTT s.r.o., Orechová 6, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 3
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák

   Proti:
Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip  


Číslo hlasovania: 31
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 107/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Odpredaj pod bodom č. 10 vodovodného a kanalizačného potrubia v meste Bardejov do majetku Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 01 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 32
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 108/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Zámenu časti pozemku pod bodom č. 15 pre Ľuboslava Hankovského a manž. Mgr. Martinu Hankovskú, Ľ. Štúra 3776/50, 08501 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 33
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 109/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Zámenu pozemkov pod bodom č. 16 pre Branislava Lazora - LA CARNE, s.r.o., Stöcklova 14, Bardejov podľa vzájomne odsúhlaseného GO plánu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
Mgr. Martin Šmilňák      

   Proti:
Ing. Mária Ferková      

   Zdržali sa:
Ing. Maroš Micenko      


Číslo hlasovania: 34
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 110/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Zámenu nehnuteľností pod bodom č. 17 pre Ing. Jozef Roháľ, Štefánikova 90, Bardejov, EKOAUTO s.r.o. Bardejov, Štefánikova 90, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák    

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 35
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 111/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Zámenu pozemkov pod bodom č. 18 pre Vovchok Mikhail, Russkaia dom 57/L, kv23, Vladivostok, Ruská Federácia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
Mgr. Martin Šmilňák      

   Proti:
Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko    


Číslo hlasovania: 36
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 113/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Prenájom poľnohospodárskej pôdy pod bodom č. 20 pre Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov, objekt RDP, Kľušov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Martin Šmilňák    

   Proti:
Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip  

   Zdržali sa:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Alexander Starinský    


Číslo hlasovania: 37
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 114/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Prenájom pozemlu pod bodom č. 21 pre Jozefa Fertaľa, Dobšinského 4171/2, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák    

   Proti:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 38
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 115/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Prenájom časti mestského pozemlu pod bodom č. 22 pre Ing. Rastislava Feciľáka a Mgr. Jitku Feciľákovú, Dobšinského 4223/1, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák    

   Proti:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 39
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 116/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Prenájom časti pozemlu pod bodom č. 23 pre Patrika Hoffeja a manž. Moniku, Nový sad 8, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák    

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 40
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 117/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Prenájom časti pozemlu pod bodom č. 24 na dobu neurčitú za účelom zriadenia balkóna za cenu 0,10 EUR/m2/rok pre Tatianu Suškovú, Gorkého 11, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák    

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 41
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 118/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Súhlas pre REST3, s.r.o., Laskomerského 8, 977 01 Brezno s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena k uloženiu pretlakovej kanalizácie, gravitačnej kanalizácie a šácht na pozemok vo vlastníctve mesta po vzájomnej odsúhlasenom GO pláne za odplatu vo výške 1,71 EUR/m2 , stanovenej znaleckým posudkom
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 4
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  

   Proti:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip


Číslo hlasovania: 42
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 121/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Súhlas s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre spoločnosť ALFA PRO CONCEPT s r.o. Kláštorská 125/20, Bardejov na mestskom pozemku za účelom realizácie vodovodnej prípojky a pripojovacieho plynovodu za odplatu vo výške 1,52 EUR/m2 stanovenej znaleckým posudkom
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 43
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 122/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Súhlas k stavbe "NN prípojka- SO 01 Zriadenie SR 5/4 a SO 02 - zriadenie odberného miesta 120kW" pre Bc. Andreja Holováča, Kláštorská 133/8, Bardejov za účelom zriadenia odberného elektrického zariadenia pre plánovanú výstavbu bytového komplexu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 44
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 123/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Na základe plnej moci VSD a.s. Košice a.s. v prospech Šariš Centrum a na základe vydaného územného rozhodnutia zriadenie vecného bremeno na pozemky vo vlastníctve Mesta Bardejov v prospech VSD a.s.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 45
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 124/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Vecné bremeno na stavbu s názvom "Bardejovská Nová Ves - úprava NN siete na DP na ulici Brezová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Martin Šmilňák      

   Nehlasovali:
Ing. Mária Ferková Mgr. Alexander Starinský    


Číslo hlasovania: 46
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 125/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Zmenu doby nájmu nebytových priestorov v objekte MHPP Bardejov na dobu neurčitú pre spoločnosť GOTANA s.r.o., 95843 Nedanovce 301
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák    

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 47
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenia č. 119, 126-131, 144, 145/2020: MsZ A) schvaľuje Predaj nehnuteľností pod bodmi 4, 8, 9, 11, 12, Vyhlásenie OVS pod bodom 13, Odkúpenie nehnuteľností pod bodom 19, Prenájom nebytových priestorov pod bodom 25, Vyhlásenie OVS pod bodom 26, Odúčtovanie ukonč. Invest. akcie pod bodmi 33, 35, 36, 37, Odovzd. kotolne v objekte MHPP pod bodom 38, Odpis pohľadávok pod bodom 34; Doplnok: Zverenie zrealizovanej stavby do správy BAPOS, m. p. pod bodom 1, Zverenie ukončenej stavby do užívania spoločnosti BARDBYT, s. r. o. pod bodom 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko Bc. Stanislav Soroka  


Číslo hlasovania: 48
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenia č. 132-141/2020: MsZ A) neschvaľuje Predaj nehnuteľností pod bodmi 39, 40, 41, 44 - 51, Zámenu pod bodmi 42, 43, Odpustenie platenia nájomného pod bodom 53, Zvýšenie kúpnej ceny pod bodom 53, Prenájom nehnuteľností pod bodmi 54, 55
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
Mgr. Martin Šmilňák      

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko    


Číslo hlasovania: 49
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 142/2020: MsZ A) berie na vedomie 1. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže zo dňa 18.8.2020 na prenájom časti pozemku - parcely C KN č. 1565/6 o výmere cca 120 m2 v k.ú. Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 50
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 145/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta pre Petra Špirenga - Špiro, Přerovská 941/9, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 51
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 145/2020: MsZ A) schvaľuje 2. Nájom nehnuteľného majetku mesta pre Občianske združenie Druhá šanca Bardejov, Postajok 266/1, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák    

   Nehlasovali:
RNDr. Vladimír Savčinský      


Číslo hlasovania: 52
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 145/2020: MsZ A) schvaľuje 3. Nájom nehnuteľného majetku mesta pre Šimona Tidika, J. Grešáka 2877/19, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 53
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 145/2020: MsZ A) schvaľuje 4. nehnuteľného majetku mesta pre spol. DECEMBER, s. r. o., Radničné námestie 26, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 54
Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 - Ukončenie diskusie k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák    

   Nehlasovali:
Mgr. Milan Ján Pilip      


Číslo hlasovania: 55
Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 - Uznesenie č. 146/2020: MsZ A) schvaľuje 1. II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák    

   Nehlasovali:
Mgr. Milan Ján Pilip      


Číslo hlasovania: 56
Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 - Uznesenie č. 146/2020: MsZ A) schvaľuje 2. Prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR v celkovej sume 793 510 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák    

   Nehlasovali:
Mgr. Milan Ján Pilip      


Číslo hlasovania: 57
Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - Uznesenie č. 146/2020: MsZ B) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 793 510 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
Mgr. Martin Šmilňák      

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      

   Nehlasovali:
Mgr. Milan Ján Pilip      


Číslo hlasovania: 58
Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 Návrh zmeny plánu investičných akcií spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2020 - Uznesenie č. 147/2020: MsZ A) schvaľuje 1. plánu investičných akcií obchodnej spoločnosti BARDTERM, s. r. o. na rok 2020 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
Mgr. Martin Šmilňák      

   Nehlasovali:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Milan Ján Pilip    


Číslo hlasovania: 59
Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 Návrh zmeny plánu investičných akcií spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2020 - Uznesenie č. 147/2020: MsZ B) berie na vedomie 1. Stanovisko Dozornej rady spol. Bardterm, s. r. o. k návrhu zmeny plánu investičných akcií obchodnej spol. Bardterm, s. r. o. na rok 2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák    

   Nehlasovali:
PhDr. Anton Duchnovský      


Číslo hlasovania: 60
Investičné zámery mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 61
Investičné zámery mesta „Výstavba nájomných bytov“ - Uznesenie č. 148/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Investičný zámer výstavby nájomných bytov bežného štandardu na území mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 62
Investičné zámery mesta „Rekonštrukcia Športovej haly“ - Uznesenie č. 149/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Investičný zámer modernizácie mestskej športovej haly "Mier"
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 63
Návrh VZN Mesta Bardejov o určení názvu parku „Park Európy“ - Ukončenie diskusie k bodu č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 64
Návrh VZN Mesta Bardejov o určení názvu parku „Park Európy“ - Uznesenie č. 150/2020: MsZ A) schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 184/2020 o určení názvu parku "Park Európy"
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 65
Doplňujúce voľby členov komisií MsZ ­ neposlancov - Ukončenie diskusie k bodu č. 13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 66
Doplňujúce voľby členov komisií MsZ ­ neposlancov - Uznesenie č. 151/2020: MsZ A) berie na vedomie 1. Zánik funkcie člena neposlanca finančnej komisie Dávida Dudu. 2. Zánik funkcie člena neposlanca komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva Viktora Fertaľa. 3. Zánik funkcie člena neposlanca komisie správy majetku Mareka Pillára. 4. Zánik funkcie člena neposlanca komisie verejného poriadku Norberta Királyho
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 67
Doplňujúce voľby členov komisií MsZ ­ neposlancov - Uznesenie č. 151/2020: MsZ B) volí 1. Eduarda Kuchtu za člena neposlanca finančnej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák    

   Zdržali sa:
Mgr. Milan Ján Pilip      


Číslo hlasovania: 68
Doplňujúce voľby členov komisií MsZ ­ neposlancov - Uznesenie č. 151/2020: MsZ B) volí 2. Erika Jurča za člena neposlanca komisie správy majetku
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák    

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Bc. Michal Hanko Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip

   Nehlasovali:
JUDr. Eva Hudáková      


Číslo hlasovania: 69
Doplňujúce voľby členov komisií MsZ ­ neposlancov - Uznesenie č. 151/2020: MsZ B) volí 3. Olivera Brejníka za člena neposlanca komisie verejného poriadku
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
Mgr. Martin Šmilňák      

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko    


Číslo hlasovania: 70
Vzdanie sa členstva v Dozornej rade Ekobard, a.s. - Ukončenie diskusie k bodu č. 14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 71
Vzdanie sa členstva v Dozornej rade Ekobard, a.s. - Uznesenie č. 153/2020: MsZ A) berie na vedomie 1. Vzdanie sa členstva v Dozornej rade spol. Ekobard, a. s. Mgr. Alexandra Starinského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 72
Vzdanie sa člena dozornej rady Ekobard, voľba nového člena DR - Uznesenie č. 153/2020: MsZ B) volí 1. Za člena Dozornej rady spol. Ekobard, a. s. p. Jaromíra Zdziebka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák    

   Zdržali sa:
Ing. Peter Petruš. MBA      


Číslo hlasovania: 73
Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2020 - Ukončenie diskusie k bodu č. 15
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 74
Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2020 - Uznesenie č. 152/2020: MsZ A) berie na vedomie 1. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za I. polrok 2020 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková