HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XIV. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 19.08.2020


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Andrej Havrilla Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 3
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 4
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 84/2020 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Výšku zliav na nájomnom na nebytové priestory, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Bardejov a to tak, že prenajímateľ zľaví z nájmu 50 % za obdobie, keď mal nájomca zatvorenú svoju prevádzku z dôvodu šírenia respiračného ochorenia COVID-19 a druhú časť bude tvoriť dotácia štátu v zmysle § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, čiže štát preplatí zvyšok nájmu t .j. 50% a nájomca nebude v tom prípade platiť nič
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč


Číslo hlasovania: 5
Návrh nakladania s majetkom mesta - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 85/2020 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Zverenie investičnej akcie " Optimalizácia vykurovania areálu ZŠ Vinbarg- teplovodná prípojka z K12 a OST Vinbarg" po ukončení do nájmu spoločnosti BARDTERM s r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov, 2. Zverenie investičnej akcie "Dostavba športovo oddychového areálu Základnej školy sídlisko Vinbarg" po ukončení do správy Základnej školy Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Proti:
Mgr. Peter Hudák, PhD.      


Číslo hlasovania: 6
Návrh nakladania s majetkom mesta - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 86/2020 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1: pod bodom č. 1 - pre p. Jozefa Zlackého, 086 22 Kobyly 218, pod bodom č. 2 - pre SMER - sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava, pod bodom č. 3 - pre ALVA consulting s. r. o., K Železnej studienke 7514/9, 811 04 Bratislava
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko    


Číslo hlasovania: 7
Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Nehlasovali:
Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko    


Číslo hlasovania: 8
Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov - Uznesenie č. 87/2020 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč


Číslo hlasovania: 9
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 180/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč


Číslo hlasovania: 10
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 180/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta - Uznesenie č. 88/2020 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 180/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč