HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XI. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 25.02.2020
( mimoriadne zasadnutie )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák      


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák      


Číslo hlasovania: 3
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 3/2020 - M zo dňa 23. 1. 2020 a Návrh na schválenie investičného zámeru „Nájomné byty nižšieho štandardu ­ 16 bytov a technická vybavenosť k nájomným bytom ­ sídlisko Poštárka“ - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 7
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák  

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Ing. Marek Hudák Mgr. Peter Hudák, PhD. Bc. Stanislav Soroka  

   Zdržali sa:
RNDr. Vladimír Savčinský      


Číslo hlasovania: 4
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 3/2020 - M zo dňa 23. 1. 2020 a Návrh na schválenie investičného zámeru „Nájomné byty nižšieho štandardu ­ 16 bytov a technická vybavenosť k nájomným bytom ­ sídlisko Poštárka“ - Uznesenie č. 6/2020 - M: MsZ A) ruší 1. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 3/2020 - M z X. zasadnutia MsZ v Bardejove zo dňa 23. 1. 2020 k bodu Návrh na schválenie Investičný zámer obstarania stavby "Nájomné byty nižšieho štandardu - 16 bytov a technická vybavenosť k nájomným bytom - sídlisko Poštárka"
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 5
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 3/2020 - M zo dňa 23. 1. 2020 a Návrh na schválenie investičného zámeru „Nájomné byty nižšieho štandardu ­ 16 bytov a technická vybavenosť k nájomným bytom ­ sídlisko Poštárka“ - Uznesenie č. 6/2020 - M: MsZ B) schvaľuje 1. Prijatie úveru ako návratného zdroja financovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 117 400 EUR na investičný zámer "Nájomné byty nižšieho štandardu - 16 bytov a technická vybavenosť k nájomným bytom - sídlisko Poštárka"
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 6
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Alexander Starinský    

   Zdržali sa:
Bc. Stanislav Soroka      


Číslo hlasovania: 6
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 3/2020 - M zo dňa 23. 1. 2020 a Návrh na schválenie investičného zámeru „Nájomné byty nižšieho štandardu ­ 16 bytov a technická vybavenosť k nájomným bytom ­ sídlisko Poštárka“ - Uznesenie č. 6/2020 - M: MsZ B) schvaľuje 2. Investičný zámer na obstaranie stavby "Nájomné byty nižšieho štandardu - 16 bytov a technická vybavenosť k nájomným bytom - sídlisko Poštárka podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 5
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák

   Proti:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip
Mgr. Alexander Starinský      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Bc. Stanislav Soroka    


Číslo hlasovania: 7
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 3/2020 - M zo dňa 23. 1. 2020 a Návrh na schválenie investičného zámeru „Nájomné byty nižšieho štandardu ­ 16 bytov a technická vybavenosť k nájomným bytom ­ sídlisko Poštárka“ - Uznesenie č. 6/2020 - M: MsZ C) berie na vedomie 1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 117 400 EUR na investičný zámer "Nájomné byty nižšieho štandardu - 16 bytov a technická vybavenosť k nájomným bytom - sídlisko Poštárka"
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák    

   Proti:
Ing. Mária Ferková Mgr. Milan Ján Pilip    

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Maroš Micenko Bc. Stanislav Soroka  


Číslo hlasovania: 8
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Marek Hudák    


Číslo hlasovania: 9
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 7/2020 - M: MsZ A) schvaľuje Nakldanie s majetkom mesta takto: A. I. Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti: v kat. ú. Bardejov, Rybárska bašta súp. č. 2718 na parcele CKN 913/3, pozemok parc. C KN 913/3 o výmere 112 m2, zast. plocha, parc. C KN 913/2 o výmere 145 m2, zast. plocha, evidovaných na LV č.151, Budova v dvornom trakte (zriadenie archívu MsÚ) súp. č. 3132 na parcele C KN 831/2, a pozemok parc. C KN 831/2 o výmere 273 m2, zast. plocha, evidovaných na LV č. 6279, Školská bašta, súp. č. 3108, na parcele CKN 965 evidovanej na LV č. 15025, pozemok parc. C KN 965 o výmere 84 m2, zastavaná plocha, evidovaný na LV č. 6279, Dom služieb - časť , na Dlhý rad , súp. č. 3718, na parcele CKN 29/3 evidovaný na LV 6279, pozemok parcela CKN 29/3 o výmere 423 m2 v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania a to za účelom získania dotácie pre výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu - 16 bytov a technická vybavenosť k nájomným bytom - sídlisko Poštárka do hodnoty 160.000 EUR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 6
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák    

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Alexander Starinský    

   Zdržali sa:
Ing. Marek Hudák  Jozef Pasternák Bc. Stanislav Soroka