HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z VIII. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 26.11.2019
( mimoriadne zasadnutie )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 3
Doplňujúce voľby členov komisií MsZ v Bardejove ­ neposlancov - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 4
Doplňujúce voľby členov komisií MsZ v Bardejove ­ neposlancov - Uznesenie č. 71/2019 - M: MsZ B) volí 2. Viktóriu Kukľovú za člena komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu z radov neposlancov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 5
Doplňujúce voľby členov komisií MsZ v Bardejove ­ neposlancov - Uznesenie č. 71/2019 - M: MsZ B) volí 1. Bianku Terjékovú za člena komisie školstva, telesnej kultúry a športu z radov neposlancov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 6
Doplňujúce voľby členov komisií MsZ v Bardejove ­ neposlancov - Uznesenie č. 71/2019 - M: MsZ A) berie na vedomie 1. Zánik funkcie člena - neposlanca komisie školstva, telesnej kultúry a športu Miriam Heleny Hudákovej, 2. Zánik funkcie člena - neposlanca komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Tamary Valíčekovej
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 7
Doplňujúce voľby členov komisií MsZ v Bardejove ­ neposlancov - Uznesenie č. 71/2019 - M: MsZ B) volí 1. Bianku Terjékovú za člena komisie školstva, telesnej kultúry a športu z radov neposlancov, 2. Viktóriu Kukľovú za člena komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu z radov neposlancov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 8
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 9
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Ing. M. Hudáka: v bode č. 28 sa mení daň z 1,20 EURO na 1,50 EURO (Daň z ubytovania)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Proti:
Mgr. Slavomír Krok      

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA    


Číslo hlasovania: 10
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Ing. M. Hudáka: vyňať zo zmien a doplnkov bod 6 (Daň za stavby na ostatné podnikanie zostane nezmenená)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8
Proti: 5
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák Mgr. Milan Ján Pilip
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák

   Proti:
Ing. Miloš Dvorský Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok      

   Zdržali sa:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 11
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní - Uznesenie č. 72/2019 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Všeobecné záväzné nariadenie č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní so schválenými zmenami a doplnkami bolo po podpísaní primátorom mesta vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na internetovej stránke mesta za účelom jeho vyhlásenia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 4
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip Bc. Stanislav Soroka

   Zdržali sa:
Ing. Marek Hudák      


Číslo hlasovania: 12
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla      

   Nehlasovali:
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský    


Číslo hlasovania: 13
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Mgr. M. Šmilňáka: aby sa výška poplatku v čl. 2 ods. 1 mení z 31,02 EURO na osobu a rok na 30,0 EURO na osobu a rok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Alexander Starinský  

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Ing. Marek Hudák Ing. Maroš Micenko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco      


Číslo hlasovania: 14
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Uznesenie č. 73/2019 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 6
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Alexander Starinský    

   Zdržali sa:
Ing. Marek Hudák  Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 15
Návrh zmien a doplnkov VZN č. 173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. František Tkáč    

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko  

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta      


Číslo hlasovania: 16
Návrh zmien a doplnkov VZN č. 173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby - Uznesenie č. 74/2019 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. František Tkáč  

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Mária Ferková    

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta      


Číslo hlasovania: 17
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Bc. Stanislav Soroka      


Číslo hlasovania: 18
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov - Uznesenie č. 75/2019 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky VZN č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. František Tkáč    

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Bc. Stanislav Soroka    

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko    


Číslo hlasovania: 19
Návrh VZN Mesta Bardejov o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Ukončenie diskusie k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 20
Návrh VZN Mesta Bardejov o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Uznesenie č. 76/2019 - M: MsZ A) ruší 1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 70/2006 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. František Tkáč    

   Nehlasovali:
Mgr. Martin Šmilňák      


Číslo hlasovania: 21
Návrh VZN Mesta Bardejov o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Uznesenie č. 76/2019 - M: MsZ B) schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 179/2019 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. František Tkáč    

   Nehlasovali:
Mgr. Martin Šmilňák      


Číslo hlasovania: 22
Návrh VZN Mesta Bardejov o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 23
Návrh VZN Mesta Bardejov o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Bardejov - Uznesenie č. 77/2019 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 180/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 24
Návrh VZN Mesta Bardejov o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 25
Návrh VZN Mesta Bardejov o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta - Uznesenie č. 78/2019 - M: MsZ A) ruší 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 68/2005 o poskytovaní dotácií
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 26
Návrh VZN Mesta Bardejov o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta - Uznesenie č. 78/2019 - M: MsZ B) schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 27
Návrh VZN Mesta Bardejov o vylepovaní na území mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. František Tkáč

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      

   Zdržali sa:
 Marek Šimco      


Číslo hlasovania: 28
Návrh VZN Mesta Bardejov o vylepovaní na území mesta - Uznesenie č. 79/2019 - M: MsZ A) ruší 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 140/2014 o vylepovaní plagátov na území mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. František Tkáč      

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 29
Návrh VZN Mesta Bardejov o vylepovaní na území mesta - Uznesenie č. 79/2019 - M: MsZ B) schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 182/2019 o vylepovaní na území mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. František Tkáč    

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko  Marek Šimco  


Číslo hlasovania: 30
Návrh VZN Mesta Bardejov o organizácii miestneho referenda na území mesta Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 31
Návrh VZN Mesta Bardejov o organizácii miestneho referenda na území mesta Bardejov - Uznesenie č. 80/2019 - M: MsZ A) ruší 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 105/2010 zo dňa 11. 11. 2010
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 32
Návrh VZN Mesta Bardejov o organizácii miestneho referenda na území mesta Bardejov - Uznesenie č. 80/2019 - M: MsZ B) schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 183/2019 o organizácii miestneho referenda na území mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 33
Návrh zmien a doplnkov Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. František Tkáč      

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 34
Návrh zmien a doplnkov Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Mgr. M. J. Pilipa: v prílohe č. 1 v riadku školské jedálne v 2. stĺpci sa mení hodnota 190 na hodnotu 185 a v prílohe č. 1 v riadku ŠKD v 2. stĺpci sa mení hodnota 570 na hodnotu 541,50
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 3
Proti: 14
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Alexander Starinský Mgr. František Tkáč  

   Proti:
Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko  Marek Šimco    

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko
Bc. Stanislav Soroka      


Číslo hlasovania: 35
Návrh zmien a doplnkov Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov - Uznesenie č. 81/2019 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. František Tkáč

   Proti:
Mgr. Milan Ján Pilip      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 36
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2018 - Ukončenie diskusie k bodu č. 15
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 37
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2018 - Uznesenie č. 82/2019 - M: MsZ A) berie na vedomie 1.Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2018
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 38
Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12.2018, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov - Uznesenie č. 82/2019 - M: MsZ A) berie na vedomie 2.Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12. 2018, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. František Tkáč