HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z V. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 27.05.2019
( mimoriadne )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč


Číslo hlasovania: 3
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MsZ - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. František Tkáč

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla Mgr. Peter Hudák, PhD.    

   Zdržali sa:
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 4
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MsZ (rozprava) - Uznesenie č. 32/2019 - M: MsZ A) berie na vedomie 1. Zánik mandátu poslanca Mgr. Pavla Bicáka vo volebnom obvode č. 2, zánik funkcií člena Mestskej rady v Bardejove, člena komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a člena komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva, 2. Nastúpenie náhradníka Ing. Petra Simka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove vo volebnom obvode č. 2 s počtom získaných 521 platných hlasov; B) konštatuje, že 1. Ing. Peter Simko, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove; C) volí 1. Ing. Petra Simka ako poslanca MsZ do funkcie člena komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu MsZ v Bardejove a člena komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva MsZ v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 5
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2019 - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 6
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2019 - Uznesenie č. 33/2019 - M: MsZ A) schvaľuje 1. II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 podľa prílohy č. 1, 2. Prijatie úveru ako návratného zdroja financovania vo výške max. 500 000,- EUR na financovanie invest. aktivít mesta, grantov a projektov, 3. Vystavenie blankozmenky a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo výške max. 500 000,- EUR, 4. Prijatie preklenovacieho úveru vo výške 600 000,- EUR na prefinancovanie projektu "Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území"/ "Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosl w obsazrze transgranicznym", 5. Vystavenie blankozmenky a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo výške max. 600 000,- EUR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Proti:
Ing. Mária Ferková Mgr. Milan Ján Pilip    

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský    


Číslo hlasovania: 7
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2019 (rozprava) - Uznesenie č. 33/2019 - M: MsZ B) berie na vedomie 1. Stanovisko hl. kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 1 100 000 EUR na financovanie invest. aktivít mesta, grantov a projektov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 8
Návrh na schválenie žiadosti o dotáciu pre projekt „Bezpečné priechody pre chodcov v Bardejove, II. etapa“ - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 9
Návrh na schválenie žiadosti o dotáciu pre projekt „Bezpečné priechody pre chodcov v Bardejove, II. etapa“ - Uznesenie č. 34/2019 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom " Bezpečné priechody pre chodcov v Bardejove, II. etapa" v rámci výzvy číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, 2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, 3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 2 935 EUR ( 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu) t. j. vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu ( 26 935 EUR) a poskytnutej dotácie ( 24 000 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, 4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 10
Personálne zmeny v obchodných organizáciách založených Mestom Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Mária Ferková    

   Zdržali sa:
Ing. Marek Hudák RNDr. Vladimír Savčinský    

   Nehlasovali:
 Slavomír Hudák      


Číslo hlasovania: 11
Personálne zmeny v obchodných organizáciách založených Mestom Bardejov - Uznesenie k bodu č.7 MsZ A) schvaľuje 1. Vymenovanie Mgr. Igora Drotára do funkcie konateľa BTS, s.r.o. s účinnosťou k 1.6.2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 6
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh nebol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko  

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Alexander Starinský    

   Zdržali sa:
MUDr. Ján Fotta  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák Mgr. Peter Hudák, PhD.
Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč


Číslo hlasovania: 12
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 13
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 35/2019 - M: MsZ A) schvaľuje: A. I. 1. Prenájom plynárenského zariadenia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 14
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 35/2019 - M: MsZ A) schvaľuje: A. II. 2., Zmena a doplnenie uznesení MsZ č. 18/2019 zo dňa 28.3.2019 pod bodom A. VI. -14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 15
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 35/2019 - M: MsZ A) schvaľuje: A. II. 3., Zmena a doplnenie uznesení MsZ č. 18/2019 zo dňa 28.3.2019 pod bodom A. III. -20
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco      


Číslo hlasovania: 16
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 35/2019 - M: MsZ A) schvaľuje: A. III. 4. Zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu do spoločnosti Bardterm, s. r. o. Bardejov ...; B) odporúča 1. Konateľovi spoločnosti Bardterm, s. r. o., ul. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov, IČO: 36 476 277 vykonať všetky kroky a úkony podľa platnej legislatívy SR smerujúce k vykonateľnosti tohto uznesenia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Hudák, PhD.