HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z III. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 24.01.2019


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 2
Schválenie programu - Hlasovanie o návrhu poslankyne Ferkovej: aby body č. 5. a 6. boli zaradené za bodom č. 8. Návrh programového rozpočtu mesta a triadených rozp. organizácií ...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8
Proti: 7
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský

   Proti:
Ing. Miloš Dvorský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
JUDr. Eva Hudáková  Jozef Pasternák RNDr. Vladimír Savčinský  

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. MUDr. Ján Fotta  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš. MBA  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 3
Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 4
Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 5
Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ - Uznesenie č. 1/2019: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 53-72/2018, 2. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o nesplnených uzneseniach prijatých MsZ za rok 2018, B) súhlasí 1. S vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra mesta ( § 18 zák. č. 369/1990)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 6
Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2019 - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 7
Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2019 - Bapos, m. p. - Uznesenie č. 2/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2019 pre Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 5
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský
Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Proti:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip
Mgr. Alexander Starinský      


Číslo hlasovania: 8
Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2019 - ZUŠ M. Vileca - Uznesenie č. 2/2019: MsZ A) schvaľuje 2. Rozpočet Základnej umeleckej školy Michala Vileca na rok 2019 podľa prílohy č. 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Ing. Marek Hudák      


Číslo hlasovania: 9
Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2019 - Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2019 - Uznesenie č. 2/2019: MsZ A) schvaľuje 3. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. na rok 2019 podľa prílohy č. 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 10
Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2019 - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 11
Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2019 - Bardbyt, s.r.o. - Uznesenie č. 3/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Rozpočet a plán technického zhodnotenia, modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby majetku mesta spoločnosti Bardbyt, s. r. o. pre rok 2019 podľa prílohy č. 1 B) berie na vedomie 1. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardbyt, s.r. o. k návrhu rozpočtu a plánu technického zhodnotenia, modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby majetku mesta spol. Bardbyt, s. r. o. pre rok 2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Hudák, PhD.      


Číslo hlasovania: 12
Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2019 - Bardterm, s.r.o. - Uznesenie č. 3/2019: MsZ A) schvaľuje 2. Rozpočet a investičný plán spoločnosti Bardterm, s. r. o. pre rok 2019 podľa prílohy č. 2, B) berie na vedomie 2. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardterm, s. r. o. k návrhu rozpočtu a investičného plánu spoločnosti Bardterm, s. r. o. pre rok 2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 5
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Proti:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip
Mgr. Alexander Starinský      

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Hudák, PhD.      


Číslo hlasovania: 13
Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2019 - BTS, s.r.o. - Uznesenie č. 3/2019: MsZ A) schvaľuje 3. Rozpočet Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. pre rok 2019 podľa prílohy č. 3, berie na vedomie 3. Stanovisko Dozornej rady BTS, s. r. o. k návrhu rozpočtu BTS, s. r. o. pre rok 2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Alexander Starinský  


Číslo hlasovania: 14
Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2019 - Mestské Lesy, s.r.o. - Uznesenie č. 3/2019: MsZ A) schvaľuje 4. Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Mestské Lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2019 podľa prílohy č. 4, B) berie na vedomie 4. Stanovisko Dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestské Lesy, s. r. o. k návrhu rozpočtu a investičného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. pre rok 2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 15
Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2019 - Ekobard, a.s. - Uznesenie č. 3/2019: MsZ A) schvaľuje 5. Rozpočet spoločnosti Ekobard, a. s. na rok 2019 podľa prílohy č. 5, B) berie na vedomie 5. Stanovisko Dozornej rady Ekobard, a. s. k návrhu rozpočtu spoločnosti Ekobard, a. s. pre rok 2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Hudák, PhD.      


Číslo hlasovania: 16
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Hudák, PhD. RNDr. Vladimír Savčinský    

   Nehlasovali:
Ing. Mária Ferková Mgr. Slavomír Krok    


Číslo hlasovania: 17
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov - Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Pilipa: v prílohe VZN č. 1 upraviť výšku dotácie v školách a školských zariadeniach zriadených PO, FO alebo cirkvou takto: položka ŠKD 484,50 EUR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 5
Proti: 19
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh nebol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Milan Ján Pilip Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský      

   Proti:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Zdržali sa:
Ing. Maroš Micenko      


Číslo hlasovania: 18
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov - Uznesenie č. 4/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 19
Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 a roky 2020, 2021 - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 20
Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 a roky 2020, 2021 - Uznesenie č. 5/2019: MsZ A) schvaľuje 1.Programový rozpočet mesta na rok 2019 podľa príloh č. 1 až č. 15 a prílohy č. 29, 31, 32, 34 v celkovom objeme:..., 2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2019, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov, 3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č. 31, B) berie na vedomie 1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2020, 2021 podľa príloh č. 1, 2, 16 až č. 29, 31, 32, 34
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 7
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Alexander Starinský  


Číslo hlasovania: 21
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2019 - Uznesenie č. 5/2019: MsZ B) berie na vedomie 1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 a roky 2020, 2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Proti:
Mgr. Milan Ján Pilip      

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Mgr. Peter Hudák, PhD.    


Číslo hlasovania: 22
Návrh Zriaďovacej listiny Komunitné centrum Poštárka - Ukončenie diskusie k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka  


Číslo hlasovania: 23
Návrh Zriaďovacej listiny Komunitné centrum Poštárka - Uznesenie č. 6/2019: MsZ A) schvaľuje 1.Zriaďovaciu listinu Komunitné centrum Poštárka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský    


Číslo hlasovania: 24
Návrh Zriaďovacej listiny Komunitné centrum Poštárka - Uznesenie č. 6/2019: MsZ A) schvaľuje 2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 176/2019 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre Poštárka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský    


Číslo hlasovania: 25
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský    


Číslo hlasovania: 26
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č.7/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., v bode 1 v zmysle osobitného zreteľa podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský    


Číslo hlasovania: 27
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č.7/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., v bode 2 v zmysle osobitného zreteľa podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský    


Číslo hlasovania: 28
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov o určení názvu novej ulice: Slnečná ulica - Ukončenie diskusie k bodu č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. František Tkáč

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta Mgr. Slavomír Krok Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský
Mgr. Martin Šmilňák      


Číslo hlasovania: 29
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov o určení názvu novej ulice: Slnečná ulica - Uznesenie č.8/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 177/2019 o určení názvu ulice: Slnečná ulica
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. František Tkáč

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta Mgr. Slavomír Krok Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský
Mgr. Martin Šmilňák      


Číslo hlasovania: 30
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov o určení názvov nových ulíc: „ Achátová ulica, Jantárová ulica, Opálová ulica, Rubínová ulica, Smaragdová ulica, Topásová ulica, Zafírová ulica" - Ukončenie diskusie k bodu č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
PhDr. Anton Duchnovský MUDr. Ján Fotta RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák


Číslo hlasovania: 31
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov o určení názvov nových ulíc: „ Achátová ulica, Jantárová ulica, Opálová ulica, Rubínová ulica, Smaragdová ulica, Topásová ulica, Zafírová ulica" - Uznesenie č.9/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 178/2019 o určení názvov ulíc: Achátová ulica, Jantárová ulica, Opálová ulica, Rubínová ulica, Smaragdová ulica, Topásová ulica a Zafírová ulica
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. František Tkáč    

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák  


Číslo hlasovania: 32
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2019 - Ukončenie diskusie k bodu č. 13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák RNDr. Vladimír Savčinský  


Číslo hlasovania: 33
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2019 - Uznesenie č.10/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na I. polrok 2019 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Nehlasovali:
Mgr. Pavol Goriščák      


Číslo hlasovania: 34
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019 - Ukončenie diskusie k bodu č. 14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Nehlasovali:
Mgr. Pavol Goriščák      


Číslo hlasovania: 35
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019 - Uznesenie č.11/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 36
Návrh na odvolanie a voľbu člena finančnej komisie pri MsZ v Bardejove - Ukončenie diskusie k bodu č. 15
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 37
Návrh na odvolanie a voľbu člena finančnej komisie pri MsZ v Bardejove - Uznesenie č.12/2019: MsZ A) odvoláva 1. Ing. Dagmar Mačejovskú z funkcie členky - neposlankyne finančnej komisie pri MsZ v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 38
Návrh na odvolanie a voľbu člena finančnej komisie pri MsZ v Bardejove - Uznesenie č.12/2019: MsZ B) volí D. Dudu do funkcie člena - neposlanca finančnej komisie pri MsZ v Bardejove.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8
Proti: 11
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh nebol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák RNDr. Vladimír Savčinský

   Proti:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková
Ing. Marek Hudák Mgr. Peter Hudák, PhD. Ing. Maroš Micenko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. František Tkáč  

   Zdržali sa:
MUDr. Ján Fotta  Slavomír Hudák Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Martin Šmilňák    


Číslo hlasovania: 39
Návrh na odvolanie a voľbu člena finančnej komisie pri MsZ v Bardejove - Uznesenie č.12/2019: MsZ B) volí Ing. Juraja Peteju do funkcie člena - neposlanca finančnej komisie pri MsZ v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Pavol Bicák Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák Mgr. Peter Hudák, PhD.
Ing. Maroš Micenko Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Proti:
Ing. Miloš Dvorský      

   Zdržali sa:
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák