HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XXXIII. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 23.07.2018
( mimoriadne zasadnutie )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 3
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MsZ - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 4
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MsZ - Uznesenie č. 48/2018 - M: MsZ A) berie na vedomie 1. Zánik mandátu poslanca MsZ MUDr. Patrika Mihaľa vo volebnom obvode č. 1, zánik funkcií predsedu komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva, člena komisie správy majetku a člena Rady školy pri ZŠ Wolkerova 10, 2. Vzdanie sa mandátu poslanca MsZ v Bardejove p. Miroslava Bejdu ako prvého náhradníka vo volebnom obvode č. 1 na základe výsledkov komunálnych volieb z roku 2014 po zániku mandátu poslanca MUDr. Patrika Mihaľa, 3. Nastúpenie náhradníka PhDr. PaedDr. Jána Maníka, PhD., na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove vo volebnom obvode č. 1 s počtom získaných 283 platných hlasov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Nehlasovali:
PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.      


Číslo hlasovania: 5
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MsZ - Uznesenie č. 48/2018 - M: MsZ B) konštatuje, že 1. PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD., zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Zdržali sa:
PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.      


Číslo hlasovania: 6
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MsZ - Uznesenie č. 48/2018 - M: MsZ C) odvoláva 1. PhDr. PaedDr. Jána Maníka, PhD., z funkcie člena - neposlanca komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva MsZ v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Zdržali sa:
PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.      


Číslo hlasovania: 7
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MsZ - Uznesenie č. 48/2018 - M: MsZ D) volí 1. PhDr. PaedDr. Jána Maníka, PhD. ako poslanca MsZ do funkcie člena komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva MsZ v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Nehlasovali:
PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.      


Číslo hlasovania: 8
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MsZ - Uznesenie č. 48/2018 - M: MsZ D) volí 1. PhDr. PaedDr. Jána Maníka, PhD. ako poslanca MsZ do funkcie člena komisie správy majetku MsZ v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Zdržali sa:
PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.      


Číslo hlasovania: 9
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 10
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 49/2018 - M: MsZ A) schvaľuje II. Predaj nehnuteľnosti 2. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice - predaj časti pozemku pod stavbou kioskovej trafostanice s príslušenstvom pri príprave realizácie stavby ...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 11
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 49/2018 - M: MsZ A) schvaľuje III. Prenájom nehnuteľností 3. Oblastná organizácia cestovného ruchu „ŠARIŠ ­ BARDEJOV“, Radničné námestie č. 16, Bardejov - uzatvorenie Zmluvy o nájme medzi Bardejovským podnikom služieb BAPOS, m.p. Bardejov, ako prenajímateľom a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu „ŠARIŠ ­ BARDEJOV“, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, ako nájomcom ...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 12
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 49/2018 - M: MsZ A) schvaľuje IV. Zriadenie vecného bremena 4. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice - zriadenie bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov s realizáciou stavby: „Úpravy vedení v súvislosti so stavbou Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove, Severná časť 1. etapa“, Rekonštrukcie letného mestského kúpaliska v Bardejove ­ 1. etapa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 13
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 49/2018 - M: MsZ A) schvaľuje I. Zrušenie uzn. MsZ č. 5/2018 zo dňa 12.3.2018, pod bodom A.XII.-20, 21; V. Odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Bardejov 5. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod objektom Malej bašty č.s. 2936 na ul. Veterná v k.ú. Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 14
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 15
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 50/2018 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom plochy na Mestskom cintoríne v Bardejove pre žiadateľa Ing. Jozefa Mikluša . JM na dobu neurčitú
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 16
Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 17
Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 - Uznesenie č. 51/2018 - M: MsZ A) schvaľuje 1. III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský

   Proti:
Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák    

   Zdržali sa:
PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.      


Číslo hlasovania: 18
Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 - Uznesenie č. 51/2018 - M: MsZ A) schvaľuje 2. Prijatie návratnej finančnej výpomoci na dostavbu športovo oddychového areálu Základnej školy sídlisko Vinbarg vo výške 800 000 EUR v zmysle zmluvy o návratnej finančnej výpomoci s Ministerstvom financií SR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský

   Proti:
Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák    

   Zdržali sa:
PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.      


Číslo hlasovania: 19
Návrh na zmenu príspevku pre m. p. Bapos na rok 2018 - Uznesenie č. 51/2018 - M: MsZ A) schvaľuje 3. Zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bapos, m. p. Bardejov na rok 2018 podľa prílohy č. 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 20
Návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre Voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov na volebné obdobie 2018 ­ 2022 a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Bardejov na volebné obdobie 2018 ­ 2022 - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Andrej Havrilla
 Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Stanislav Jurčišin
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Zdržali sa:
MUDr. Ján Fotta      


Číslo hlasovania: 21
Návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre Voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov na volebné obdobie 2018 ­ 2022 a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Bardejov na volebné obdobie 2018 ­ 2022 - Uznesenie č. 52/2018 - M: Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. Šmilňáka: vo volebnom obvode č. 2 zmeniť počet poslancov z 5 na 4 a zároveň vo volebnom obvode č5 zmeniť počet poslancov z 2 na 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7
Proti: 3
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh nebol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský  Andrej Hudák  Jozef Kukulský PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.
Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Proti:
Ing. Štefan Eller  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  

   Zdržali sa:
Mgr. Žaneta Biľová MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla Ing. Stanislav Jurčišin
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      


Číslo hlasovania: 22
Návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre Voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov na volebné obdobie 2018 ­ 2022 a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Bardejov na volebné obdobie 2018 ­ 2022 - Uznesenie č. 51/2018 - M: MsZ A) schvaľuje 1. 9 volebných obvodov a 25 poslancov pre voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov v roku 2018 na volebné obdobie 2018 - 2022 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Proti:
Mgr. Martin Šmilňák      


Číslo hlasovania: 23
Návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre Voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov na volebné obdobie 2018 ­ 2022 a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Bardejov na volebné obdobie 2018 ­ 2022 - Uznesenie č. 51/2018 - M: MsZ A) schvaľuje 2. Rozsah výkonu funkcie primátora mesta Bardejov na volebné obdobie 2018 - 2022 vo výške úväzku 1.0 (jeden plný úväzok)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok  Jozef Kukulský PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský